[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀN BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái niệm về ngân hàng và hoạt động ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về NHTM
1.1.2. Hoạt động của NHTM
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2. Hoạt động tín dụng
1.1.2.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
1.1.2.4. Các hoạt động khác
1.2. Dịch vụ NHBL của NHTM
1.2.1. Khái niệm dịch vụ NHBL
1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ NHBL
1.2.3. Vai trò của dịch vụ NHBL
1.2.3.1. Đới với khách hàng và nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với ngân hàng
1.2.4. Các dịch vụ NHBL
1.2.4.1. Nghiệp vụ huy động vốn đối với khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4.2. Nghiệp vụ tín dụng bán lẻ
1.2.4.3. Dịch vụ thẻ
1.2.4.4. Hoạt động kiều hối
1.2.4.5. Dịch vụ NHBL qua mạng
1.3. Lý thuyết chung về sự phát triển dịch vụ NHBL
1.3.1. Lý thuyết về sự phát triển dịch vụ NHBL
1.3.1.1. Mở rộng quy mô dịch vụ NHBL
1.3.1.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ
1.3.1.3. Gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng
1.3.2. Những tiêu chí phản ánh sự phát triển dịch vụ NHBL
1.3.2.1. Sự gia tăng số lượng khách hàng và thị phần
1.3.2.2. Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
1.3.2.3. Hệ thống chi nhánh và kênh phân phối
1.3.2.4. Tính tiện ích của sản phẩm
1.3.2.5. Tính an toàn
1.3.2.6. Thu nhập của ngân hàng
1.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ NHBL
1.3.3.1. Sự phát triển kinh tế xã hội
1.3.3.2. Môi trường pháp luật
1.3.3.3. Năng lực cạnh tranh của NHTM
1.3.3.4. Công nghệ thông tin
1.3.3.5. Tính liên kết của các NHTM
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1. Khái quát về SHB và SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.1.1. Giới thiệu về SHB
2.1.1.1. Sự hình thành và phát triển của SHB
2.1.1.2. Nguyên tắc hoạt động của SHB
2.1.1.3. Tầm nhìn chiến lược của SHB
2.1.2. Giới thiệu về SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.1.2.1. Sự hình thành và phát triển
2.1.2.2. Sơ đồ bộ máy quản lý
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
2.1.3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế
2.1.3.4. Hoạt động kinh doanh thẻ
2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL của SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.2.1. Hoạt động dịch vụ NHBL của SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.2.1.1. Công tác huy động vốn
2.2.1.2. Cho vay cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.3. Dịch vụ phát hành thẻ và thanh toán thẻ
2.2.1.4. Các dịch vụ khác
2.2.2. Phân tích tổng thể môi trường kinh doanh của SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
2.2.2.2. Phân tích môi trường bên trong
2.3. Phân tích kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.4. Đánh giá hoạt động dịch vụ NHBL tại SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân hạn chế sự phát triển dịch vụ NHBL tại SHB Chi nhánh Đồng Nai
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ của SHB Chi nhánh Đồng Nai
3.1.1. Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển dịch vụ của SHB Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
3.1.2.1. Mục tiêu phát triển dịch vụ của SHB Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
3.1.2.2. Định phát triển dịch vụ của SHB Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
3.2. Một số giải pháp phát triển dịch vụ NHBL tại SHB Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
3.2.1. Cơ sở xây dựng giải pháp phát triển dịch vụ NHBL
3.2.2. Các giải pháp phát triển dịch vụ NHBL
3.2.2.1. Thâm nhập và phát triển
3.2.2.2. Xây dựng văn hóa dịch vụ và chăm sóc khách hàng
3.2.2.3. Tăng cường hoạt động marketing đồng thời phát triển sản phẩm dịch vụ mới
3.2.2.4. Hoàn thiện chính sách nội bộ và quản lý nguồn nhân lực
3.2.2.5. Mở rộng kênh phân phối và phát triển công nghệ thông tin
3.2.2.6. Các giải pháp khác
3.3. Các kiến nghị để thực hiện giải pháp phát triển dịch vụ NHBL tại SHB Chi nhánh Đồng Nai
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với SHB
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan