[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân ở thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH VAY VỐN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN
1.1. Những lý luận về việc sử dụng hiệu quả vốn tín dụng để phát triển kinh tế cho hộ nông dân ở nước ta
1.1.1. Khái niệm về hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân
1.1.2. Những vấn đề cơ bản về vốn, vốn tín dụng
1.1.3. Vai trò của vốn đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn
1.1.4. Vốn tín dụng và tác động của vốn tín dụng đến kinh tế hộ nông dân
1.2. Nhân tố tác động tới hiệu quả tín dụng cho hộ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp
1.3. Cơ sở thực tế và những bài học kinh nghiệm trong giải quyết vốn vay cho hộ nông dân
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực châu Á về sử dụng vốn tín dụng đầu tư cho nông nghiệp nông thôn
1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Cẩm Phả
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả sử dụng vốn vay
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình của hộ vay vốn tín dụng
Chương 3: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TIN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CHO HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.2. Một số nét cơ bản về hệ thống tín dụng chính thức của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Cẩm Phả
3.2.2. Ngân hàng phát triển nông nghiệp và nông thôn thành phố Cẩm Phả
3.2.3. Các quỹ của chương trình XĐGN thành phố Cẩm Phả
3.3. Thực trạng sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3.3.1. Tình hình huy động vốn và cho vay vốn
3.3.2. Tình hình sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân cho phát triển kinh tế nông nghiệp tại thành phố Cẩm Phả
3.3.3. Kết quả sau khi sử dụng vốn của các hộ
3.3.4. Đánh giá của hộ nông dân về hoạt động tín dụng nông thôn
3.3.5. Đánh giá của cán bộ đang làm công tác có liên quan đến quản lý vốn vay chương trình cho vay tín dụng hộ nông dân
3.4. Đánh giá chung
3.4.1. Những tác động tích cực của việc vay vốn tín dụng đối với hộ nông dân
3.3.2. Những hạn chế, nguyên nhân
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CHO HỘ NÔNG DÂN Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH
4.1. Định hướng, quan điểm về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.1.1. Định hướng chung
4.1.2. Các định hướng cụ thể phát triển kinh tế hộ
4.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4.2.1. Tăng trưởng nguồn vốn huy động, đảm bảo đủ vốn cho hộ nông dân vay với lãi suất khuyến khích
4.2.2. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng
4.2.3. Cải tiến thủ tục hồ sơ vay vốn
4.2.4. Hướng dẫn hộ nông dân khoa học kỹ thuật, kiến thức sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay có hiệu quả
4.2.5. Xử lý vốn vay của hộ nông nghiệp khi gặp thiệt hại, rủi ro gây nên
4.2.6. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay đảm bảo có hiệu quả và phát hiện tiêu cực
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan