[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương pháp truy vấn ảnh theo đặc trưng hình dạng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương pháp truy vấn ảnh theo đặc trưng hình dạng
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TRUY VẤN ẢNH VÀ TRUY VẤN DỰA VÀO HÌNH DẠNG
1.1. Khái quát về truy vấn ảnh
1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.2. Một số phương pháp truy vấn ảnh
1.1.2.1. Truy vấn ảnh theo bản thể
1.1.2.2. Truy vấn ảnh theo nội dung
1.1.2.3. Truy vấn ảnh theo đồ thị
1.2. Mô hình hệ thống truy vấn ảnh theo nội dung
1.2.1. Không gian màu
1.2.2. Các moment màu
1.2.3 Lược đồ màu (histogram màu)
1.2.4. Véctơ gắn kết màu
1.2.5. Sơ đồ tương quan màu
1.2.6. Các đặc điểm bất biến màu
1.2.7. Một số phương pháp truy vấn ảnh
1.2.7.1. Truy vấn ảnh theo hình dạng
1.2.7.2. Truy vấn ảnh theo nội dung
1.2.7.3. Truy vấn ảnh theo đối tượng
1.2.7.4. Truy vấn ảnh kết hợp với máy học
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG TRUY VẤN ẢNH DỰA VÀO HÌNH DẠNG
2.1. Trích chọn đặc trưng hình dạng
2.1.1. Biên và các phương pháp phát hiện biên
2.1.1.1. Phương pháp phát hiện biên trực tiếp
2.1.1.2. Phương pháp phát hiện biên gián tiếp
2.1.2. Xử lý ảnh trong miền tần số và biến đổi Fourier
2.1.3. Mô tả Fourier
2.1.4. Các bất biến moment
2.1.5. Các hàm xoay/góc xoay
2.1.6. Độ tròn, độ lệch tâm và hướng trục chính
2.2. Đánh giá độ tương tự và xây dựng sơ đồ đánh chỉ số
2.2.1. Đánh giá độ tương tự
2.2.2. Xây dựng sơ đồ đánh chỉ số
2.3. Tương tác với người sử dụng
2.3.1. Đặc tả truy vấn
2.3.2. Xử lý phản hồi
Chương 3: TRUY VẤN BIỂN BÁO GIAO THÔNG DỰA VÀO HÌNH DẠNG
3.1. Bài toán
3.2. Phân tích bài toán
3.3. Xây dựng chương trình query traffic signs
3.3.1. Sơ đồ khối tổng quát và truy vấn theo hình dạng
3.3.1.1. Đọc ảnh
3.3.1.2. Dò biên đối tượng ảnh
3.3.1.3. Resample
3.3.1.4. Biến đổi Fourier nhanh
3.3.1.5. Tạo Vector đặc trưng hình dạng cho ảnh
3.3.1.6. So sánh bằng tính khoảng cách Euclide
3.3.2. Sử dụng chương trình Query Trafic Signs
3.3.2.1. Cài đặt chương trình
3.3.2.2. Chạy chương trình
3.3.2.3. Các kịch bản thử nghiệm
3.3.3. Nhận xét kết quả thử nghiệm
3.4. Khả năng mở rộng của chương trình
3.4.1. Những hạn chế của chương trình
3.4.2. Khả năng mở rộng
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan