[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng chuỗi thời gian trong việc dự báo kinh doanh xăng dầu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng chuỗi thời gian trong việc dự báo kinh doanh xăng dầu
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Khái niệm về dự báo
1.2 Đặc điểm của dự báo
1.3 Các loại dự báo
1.4 Các nghiên cứu liên quan và lý do chọn đề tài
1.5 Mục tiêu luận văn
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Phân tích chuỗi thời gian
2.2 Toán tử dịch chuyển lùi (trễ) - Back-shift Operator
2.3 Tính dừng (Stationary)
2.4 Các phương pháp kiểm tra dãy số liệu
2.5 Mô hình tự hồi qui AR - AutoRegressive
Chương 3 THIẾT LẬP MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN
3.1 Nhận dạng mô hình
3.2 Ước lượng các tham số
3.3 Kiểm định
3.4 Mô hình tìm được
3.5 Ví dụ cho bài toán chuỗi thời gian
Chương 4 BÀI TOÁN DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ XĂNG DẦU
4.1 Mô tả bài toán
4.2 Giải quyết bài toán bằng mô hình hóa thống kê và ra quyết định
Chương 5 MÔ HÌNH MỞ RỘNG
5.1 Giới thiệu mô hình động
5.2. Mô hình Koyck
5.3. Ứng dụng mô hình Koyck cho bài toán dự đoán xăng dầu
5.4. Mô hình Almon

KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan