[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và phát triển thuật toán tìm phần tử chính yếu trong mạng xã hội và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và phát triển thuật toán tìm phần tử chính yếu trong mạng xã hội và ứng dụng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu đề tài
1.2. Lý do chọn đề tài
1.3. Mục tiêu của đề tài
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Tổng quan về mạng xã hội
2.2. Các Mạng Xã hội thông dụng hiện nay.
2.2.1. Mạng xã hội Twitter
2.2.2. Mạng xã hội Facebook
2.3. Các khái niệm cơ bản trong việc tổ chức mạng xã hội
2.3.1. Tập đỉnh
2.3.2. Tập cạnh
2.4. Đường đi và đường đi ngắn nhất trong mạng
2.5. Kỹ thuật phân tích mạng xã hội (Social Network Analysis – SNA)
2.5.1. Bối cảnh
2.5.2. Ứng dụng thực tế
2.6. Các độ đo trung tâm trong mạng
2.6.1. Độ đo trung tâm theo bậc - Degree Centrality
2.6.2. Độ đo trung tâm dựa trên trung gian
2.6.3. Độ đo trung tâm theo sự lận cận - Closeness Centrality
2.6.4. Độ đo trung tâm dựa trên trị vectơ đặc trưng
2.6.5. Hệ số gom cụm trong mạng – Clustering Coefficient
2.7. Phần tử chính yếu
CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN TÌM PHÂN TỬ CHÍNH YẾU TRONG MXH
3.1. Giới thiệu
3.2. Bài toán tìm phần tử chính yếu trong mạng xã hội.
3.2.1. Phát biểu bài toán
3.2.2. Ứng dụng của bài toán tìm phần tử chính yếu.
3.2.3. Thuật giải tìm phần tử chính yếu.
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC NGHIỆM
4.1. Giới thiệu.
4.1.1. Giai đoạn 1: Thu thập và rút trích dữ liệu
4.1.2. Giai đoạn 2: Xử lý dữ liệu
4.1.3. Giai đoạn 3
4.2. Tổ chức cơ sở dữ liệu.
4.2.1. Giới thiệu
4.2.2. Các phương pháp lưu trữ dữ liệu
4.3. Xây dựng hệ thống giải quyết bài toán tìm phần tử chính yếu.
4.4. Kết quả thực nghiệm.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
5.1. Những đóng góp của đề tài
5.2. Hạn chế của đề tài, cách khắc phục
5.3. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan