[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân lớp miền xác định thuộc tính trong bài toán khai phá dữ liệu mờ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân lớp miền xác định thuộc tính trong bài toán khai phá dữ liệu mờ
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. KHAI PHÁ TRI THỨC VỚI HỆ LUẬT MỜ
1.1. Khai phá tri thức từ cơ sở dữ liệu với hệ luật mờ
1.2. Khai phá tri thức theo cách tiếp cận của lý thuyết tập mờ
1.2.1. Kiến thức cơ sở về tập mờ
1.2.2. Khai phá tri thức với thông tin mờ
1.3. Khai phá tri thức theo cách tiếp cận của lý thuyết Đại số gia tử
1.3.1. Kiến thức cơ sở về ĐSGT
1.3.2. Khai phá tri thức với thông tin mờ theo cách tiếp cận ĐSGT
CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN PHÂN CHIA MIỀN XÁC ĐỊNH THUỘC TÍNH
2.1. Bài toán phân chia miền xác định thuộc tính
2.2. Các phương pháp giải bài toán phân chia miền xác định thuộc tính
2.2.1. Phương pháp tiền định
2.2.2. Tối ưu hóa các hàm thuộc MF (Membership functions)
CHƯƠNG 3. ĐẠI SỐ GIA TỬ, CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO BÀI TOÁN PHÂN LỚP MIỀN XÁC ĐỊNH THUỘC TÍNH
3.1. Giải bài toán phân chia miền xác định thuộc tính sử dụng khoảng tính mờ và giá trị định lượng ngữ nghĩa
3.2. Thuật toán giải bài toán phân chia miền xác định thuộc tính theo cách tiếp cận của ĐSGT
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC: CHƯƠNG TRÌNH TỐI ƯU HÓA THAM SỐ TẬP MỜ
[/tomtat]

Bài viết liên quan