[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web – GIS

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hệ thống tìm kiếm du lịch tại Hà Nội dựa trên công nghệ Web – GIS
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN
1.1. Khảo sát, điều tra nhu cầu và tình hình dịch vụ hiện có
1.1.1. Tài nguyên du lịch Hà Nội
1.1.2. Về Giao Thông
1.1.3. Về khách Du lịch
1.1.4. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
1.2. Hiện trạng của hệ thống cung cấp các dịch vụ trên địa bàn
1.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết về cung cấp dịch vụ với nhu cầu
1.4. Giải pháp đề xuất cho những vấn đề được đặt ra
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ WEB-GIS
2.1. Cơ sở dữ liệu GIS và công nghệ Web-GIS
2.1.1. Cơ sở dữ liệu GIS
2.1.1.1. Giới thiệu về GIS
2.1.1.2. Chức năng của GIS
2.1.1.3. Cơ sở dữ liệu GIS
2.1.1.4. Các mô hình dữ liệu địa lý
2.1.2. Công nghệ WEB-GIS
2.1.2.1. Tầng trình bày (Presentation tier)
2.1.2.3. Tầng dữ liệu (Data tier)
2.1.2.4. Chức năng WebGIS
2.1.2.6. Các phương pháp biểu diễn bản đồ
2.1.2.7. Công nghệ GIS trên nền Web
2.1.2.8. Dữ liệu về GIS
2.2. Công cụ trợ giúp việc tạo các cơ sở dữ liệu trên Web-GIS
2.2.1. Thành lập bản đồ:
2.2.1.1. Desktop mapping:
2.2.1.2. Mapinfo:
2.2.1.3. ArcGIS desktop:
2.2.2. MapServer
2.2.2.1. Định nghĩa
2.2.2.2. Đặc tính của MapServer
2.2.2.3. Sơ đồ khái niệm của một ứng dụng MapServer
2.2.2.4. Cách hoạt động của MapServer
2.2.2.5. Các thành phần của một ứng dụng MapServer:
2.2.2.6. Quy trình xử lý của MapServer.
2.2.2.7. Xử lý kết nối các loại dữ liệu.
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.1. Phát biểu bài toán
3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống
3.2.1. Mô hình vật lý của hệ thống
3.2.2. Mô hình logic của hệ thống
3.2.3. Kiến trúc hệ thống
3.2.4. Hệ thống phần mềm nền
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.3.1. Phân tích
3.3.2. Thiết kế
3.4. Thiết kế các phân hệ dịch vụ theo yêu cầu
3.5. Thiết kế giao diện cho người sử dụng
3.3.2. Sơ đồ quản trị
3.3.3. Sơ đồ giao diện người dùng
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC
4.1. Giới thiệu chung về hệ thống
4.2. Các chức năng của hệ thống
4.2.1. Sơ đồ các chức năng chính
4.2.2. Mô tả chức năng
4.2.2.1. Quản trị
4.2.2.2. Người dùng
4.3. Một số kết quả thử nghiệm
4.4. Kết quả đạt được, hạn chế của hệ thống và hướng phát triển
4.4.1. Đề tài đã thực hiện được các nội dung sau:
4.4.2. Hướng phát triển đề tài
4.4.3. Những hạn chế của đề tài
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan