[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược triển khai ERP trong quản lý nhà trường cấp 3 ngoài công lập

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược triển khai ERP trong quản lý nhà trường cấp 3 ngoài công lập
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở hình thành đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
1.4.1. Thông tin cần thu thập
1.4.2. Phương pháp thu thập thông tin.
1.5. Quy trình thực hiện đề tài.
1.5.1. Nghiên cứu về cơ sở lý thuyết
1.5.2. Khảo sát tình hình thực hiện quản lý giáo dục bằng ứng dụng CNTT
1.5.3. Xây dựng chiến lược triển khai ERP cho trường Dân lập Nguyễn Huệ
1.5.4. Đánh giá tính khả thi của chiến lược.
1.6. Ý nghĩa của đề tài
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Khái niệm về ERP
2.2. Lịch sử của hệ thống ERP
2.3. Các bước thực hiện dự án ERP
2.3.1. Xác định mục tiêu – lập kế hoạch
2.3.2. Lựa chọn nhà cung cấp – lập kế hoạch.
2.3.3. Chuẩn hóa quy trình và dữ liệu.
2.3.4. Chạy thử.
2.3.5. Huấn luyện sử dụng.
2.4. Chi phí cho dự án ERP
2.5. Các chiến lược triển khai ERP
2.5.1. Chiến lược Big Bang
2.5.2. Chiến lược Phased rollout (theo từng giai đoạn)
2.5.3. Chiến lược Parallel adoption (thông qua song song)
2.5.4. Chiến lược triển khai Pilot (thí điểm
2.5.5. Đánh giá khả năng thực hiện các mô hình triển khai.
2.6. Vòng đời của ERP
Chương 3: KHẢO SÁT THỰC TẾ
3.1. Đặt vấn đề.
3.2. Khảo sát chung cho tỉnh Đồng Nai.
3.3. Khảo sát riêng các trường ngoài công lập trong tỉnh.
3.3.1. Quá trình hình thành nhà trường ngoài công lập.
3.3.2. Thực trạng hệ thống thông tin.
3.4. Kết luận.
CHƯƠNG 4: ERP CHO NHÀ TRƯỜNG
4.1. Định hướng ERP.
4.1.1. Định hướng chung.
4.1.2. Những thuận lợi khi triển khai ERP cho một nhà trường.
4.1.3. Các khó khăn khi triển khai ERP cho các trường học.
4.1.4. Định hướng ERP thế hệ 2.
4.2. Đề xuất mô hình tổng thể ERP cho trường THPT.
4.2.1. Về cơ cấu tổ chức.
4.2.1.1. Hiệu trưởng
4.2.1.2. Tổ Hành chính.
4.2.1.3. Tổ chuyên môn
4.2.1.4. Ban giáo vụ.
4.2.1.5. Ban thi đua – Hoạt động ngoài giờ.
4.2.1.6. Các phòng khác.
4.2.2. Mô hình ERP cho nhà trường
4.3. Các phân hệ quản lý nhà trường.
4.3.1. Phân hệ quản lý Học sinh.
4.3.2. Phân hệ quản lý Nhân sự.
4.3.3. Phân hệ quản lý Tài chính.
4.3.4. Phân hệ quản lý Thư viện
4.3.5. Phân hệ quản lý Thiết bị.
4.3.6. Phân hệ quản lý cơ sở vật chất.
4.3.7. Phân hệ quản lý dạy và học.
4.4. Vận hành của hệ thống ERP.
4.4.1. Những yêu cầu của hệ thống.
4.4.2. Vận hành của hệ thống.
4.5. Những thuận lợi và khó khăn
CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI ERP
5.1. Quá trình hình thành trường THPT DL Nguyễn Huệ
5.2. Cơ cấu tổ chức của nhà trường và vận hành hệ thống
5.3. Cấu trúc của sản phẩm ERP cho nhà trường
5.3.1. Kiến trúc của hệ thống
5.3.2. Phân hệ quản lý nhân sự
5.3.3. Phân hệ quản lý học sinh
5.3.4. Phân hệ quản lý tài chính
5.3.5. Phân hệ quản lý cơ sở vật chất
5.3.6. Phân hệ quản lý thiết bị dạy học
5.3.7. Phân hệ quản lý thư viện
5.3.8. Phân hệ quản lý chuyên môn
5.4. Xây dựng chiến lược triển khai ERP
5.4.1. Lựa chọn hướng triển khai
5.4.2. Đánh giá tính khả thi của dự án
5.4.3. Lập kế hoạch triển khai
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ
6.1. Triển khai thử nghiệm
6.1.1. Quy trình triển khai
6.1.2. Phân hệ quản lý nhân sự :
6.1.3. Tính khả thi
6.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc triển khai.
6.1.4.1. Giai đoạn tâm lý rối rắm
6.1.4.2. Giai đoạn chống chọi
6.1.4.3. Giai đoạn thoải mái
6.1.4.4. Giai đoạn hoài cổ
6.1.4.5. Giai đoạn hưng phấn
6.1.5. Chi phí cho triển khai
6.2. Đánh giá:
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ VẤN ĐỀ TRONG TƯƠNG LAI
7.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
7.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc triển khai.
7.3. Tính khả mở và khả dụng của hệ thống
7.4. Những hạn chế và hướng phát triển
7.4.1. Những hạn chế
7.4.2. Hướng phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan