[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên mã nguồn mở

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên mã nguồn mở
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Đánh giá tổng quan về bảo mật mạng máy tính
1.2 Phân loại các mối đe dọa trong bảo mật
1.2.1 Mối đe dọa bên trong
1.2.2 Mối đe dọa từ bên ngoài
1.2.3 Mối đe dọa không có cấu trúc
1.2.4 Mối đe dọa có cấu trúc
1.3 Phân loại một số lỗ hổng trong bảo mật
1.3.1 Lỗ hổng bảo mật
1.3.2 Phân loại lỗ hổng bảo mật
1.4 Một số kiểu tấn công mạng
1.5 Các giải pháp phát hiện và phòng chống tấn công mạng
1.5.1 Các biện pháp phát hiện hệ thống bị tấn công
1.5.2 Giải pháp phát hiện và phòng chống xâm nhập
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM NHẬP
2.1 Vai trò, chức năng của hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập
2.1.1 Lịch sử phát triển
2.1.2 Vai trò, chức năng của hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập
2.2 Đặc điểm, kiến trúc hệ thống của IDS/IPS
2.2.1 Cơ sở hạ tầng của hệ thống IDS/IPS
2.2.2 Kiến trúc hệ thống phát hiện xâm nhập
2.3 Phân loại IDS/IPS
2.3.1 Host-based IDS/IPS (HIDS)
2.3.2 Network Base IDS/IPS (NIDS/IPS)
2.3.3 Triển khai hệ thống IDS/IPS
2.3.4 Khả năng phát hiện và phòng chống xâm nhập của IDS/IPS
2.4 Hệ thống giám sát lưu lượng mạng
2.5 Hệ thống báo động
2.6 SNMP và hệ thống giám sát mạng
CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG CỤ MÃ NGUỒN MỞ HỖ TRỢ GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM NHẬP MẠNG
3.1 Giới thiệu
3.2 Đặc điểm của Snort
3.3 Vấn đề của Snort và khả năng triển khai
3.3.1 Lợi ích của Snort
3.3.2 Đánh giá tập luật của Snort
3.4 Fwsnort chuyển đổi tập luật từ Snort sang Iptables
3.5 Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động thiết bị và dịch vụ - Nagios
3.6 Hệ thống giám sát lưu lượng – Cacti
3.7 Hệ thống báo động qua SMS – Gnokii
3.8 Mô hình đề xuất kết hợp Snort, Fwsnort, Nagios, Cacti
CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ
4.1 Mô hình cài đặt thực nghiệm
4.2 Cài đặt thực nghiệm
4.2.1 Cài đặt Gnokii
4.2.2 Cài đặt Snort
4.2.4 Cài đặt Nagios
4.2.5 Cài đặt Cacti
4.3 Kết quả đạt được từ thực nghiệm
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
5.1 Kết luận
5.2 Kết quả đạt được
5.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
5.3.1 Ý nghĩa về mặt khoa học
5.3.2 Về mặt thực tiễn
5.4 Hướng phát triển cho đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan