[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống mô phỏng phòng máy dùng trong quản lý

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống mô phỏng phòng máy dùng trong quản lý
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 THỰC TRẠNG
1.1 TÌNH HÌNH CHUNG
1.2 THỰC TRẠNG CÁC PHẦN MỀM ĐÃ CÓ
1.2.1 Các phần mềm trong nước
1.2.2 Các phần mềm ngoài nước
1.2.3 Ưu, nhược điểm của các chương trình trên
1.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ
1.4 HIỆN TRẠNG CÁC PHÒNG MÁY
1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 ÁP DỤNG KỸ THUẬT VỀ TIN HỌC
2.1.1 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic .Net 2005
2.1.1.1 Khái niệm về .Net
2.1.1.2 Những ưu điểm của Visual Basic .Net 2005
2.1.2 Ngôn ngữ Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
2.1.3 Sơ lược về Flash và Adobe Photoshop CS5
2.1.3.1 Sơ lược về Flash
2.1.3.2 Adobe Photoshop CS5
2.1.4 Sweethome 3D - thiết kế nội thất 3D
2.2 CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN
2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3 GIẢI PHÁP VÀ HOÀN THIỆN
3.1 QUI TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
3.1.1 Qui trình
2.1.2 Nguyên tắc chung
3.2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
3.2.1 Xác định thực thể
3.2.2 Mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)
3.2.3 Mô hình vật lý
3.2.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ
3.2.4.1 Mô tả chi tiết quan hệ
3.2.4.2 Tổng kết các quan hệ
3.2.4.3 Tổng kết các thuộc tính
3.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.3.1 Giao diện dành cho giáo viên
3.3.1.1 Giao diện Báo hỏng thiết bị máy tính
3.3.1.2 Giao diện Báo hỏng thiết bị khác
3.3.1.3 Giao diện Bản đồ các phòng máy
3.3.2 Giao diện dành cho nhân viên Phòng Điều hành
3.3.2.1 Giao diện Phòng máy (dành cho Phòng điều hành)
3.3.2.2 Chức năng thống kê
3.3.2.2 Chức năng quản lý
3.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
NHỮNG HẠN CHẾ

HƯỚNG KHẮC PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan