[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tích hợp dữ liệu với quy mô huyện lỵ

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tích hợp dữ liệu với quy mô huyện lỵ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.3. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu:
1.3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
1.3.2.1. Đối tượng nghiên cứu:
1.3.2.2. Phạm vi nghiên cứu:
1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN
1.6.1. Ý nghĩa khoa học của luận văn:
1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn:
1.7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN
2.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC
2.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới:
2.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước:
2.2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI9
2.4. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
2.4.1. Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý
2.4.2. Các định nghĩa về GIS
2.4.3. Các thành phần của GIS
2.4.4. Một số ứng dụng của GIS
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
3.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
3.1.1. Hiện trạng hạ tầng mạng
3.1.2. Hiện trạng dữ liệu đất đai
3.1.3. Hiện trạng các quy trình nghiệp vụ
3.1.3.1. Các quy trình nghiệp vụ ở cấp tỉnh
3.1.3.2. Các quy trình nghiệp vụ ở cấp huyện
3.2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU
3.2.1. Dữ liệu không gian
3.2.2. Dữ liệu thuộc tính
3.2.3. Yêu cầu tối thiểu của cơ sở dữ liệu:
3.3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VỀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
3.3.1. Yêu cầu chung của hệ thống
3.3.2. Yêu cầu các chức năng.
3.3.2.1. Phần mềm đăng ký cấp giấy chứng nhận và cập nhật thông tin biến động đất đai.
3.3.2.2. WebGis đất đai
3.4. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
3.4.1. Microsoft Visual Studiol và Visual Basic .NET
3.4.2. ArcGis Engine
3.4.2.1. Tổng quan về ArcGis Engine
3.4.2.2. ArcGIS Engine Developer Kit
3.4.2.3. ArcGIS Engine Runtime
3.4.2.4. Giao diện lập trình ứng dụng (APIs) được ArcGIS Engine hỗ trợ
3.4.3. ArcGis Server
3.4.4. Silverlight
3.4.4.1. Các đặc tính của Silverlight
3.4.4.2. ArcGIS API for Silverlight
3.4.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
3.5.4.1. Cấu trúc của database
3.4.6. Lựa chọn công nghệ
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
4.1. THIẾT KẾ TỔNG THỂ
4.1.1. Phạm vi hệ thống
4.1.2. Mô hình tổng thể hệ thống
4.1.3. Mô hình cơ sở dữ liệu
4.1.4. Mô hình vận hành hệ thống
4.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
4.2.1. Thiết kế CSDL thuộc tính
4.2.1.1. Mô hình quan hệ
4.2.1.2. Mô tả chi tiết các bảng thuộc tính
4.2.2. Thiết kế CSDL không gian
4.3. THIẾT KẾ CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI
4.3.1. Nhóm chức năng hệ thống
4.3.1.1. Thiết lập cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu
4.3.1.2. Đăng nhập hệ thống
4.3.2. Nhóm chức năng quản trị người dùng
4.3.3. Nhóm chức năng quản lý danh mục
4.3.4. Nhóm chức năng tìm kiếm thông tin
4.3.4.1. Tìm kiếm thông tin thửa đất trực tiếp trên bản đồ
4.3.4.2. Tìm kiếm thông tin thửa đất theo dữ liệu thuộc tính
4.3.4.3. Tìm kiếm thông tin về hồ sơ
4.3.5. Nhóm chức năng đăng ký, xử lý, cập nhật biến động đất đai
4.3.5.1. Tiếp nhận đăng ký biến động;
4.3.5.2. Nhập đơn đăng ký biến động;
4.3.5.3. Xử lý biến động;
4.3.5.4. Kê khai đăng ký sau xử lý biến động (đối với các trường hợp biến động có thay đổi số hiệu thửa);
4.3.5.5. In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
4.3.5.6. Trả kết quả và kết thúc hồ sơ.
4.3.6. Nhóm chức năng quản lý biến động đất đai
4.3.6.1. Quản lý biến động đất đai
4.3.6.2. Tra cứu lịch sử thửa đất
4.3.7. Nhóm chức năng thống kê, tổng hợp
4.3.7.1. Nhóm chức năng tạo sổ bộ địa chính
4.3.7.2. Thống kê đất đai
4.4. THIẾT KẾ WEBGIS ĐẤT ĐAI
4.4.1. Chức năng chọn đơn vị hành chính
4.4.2. Các chức năng tương tác trên bản đồ
4.4.3. Xem thông tin đối tượng không gian
4.4.4. Tìm kiếm thông tin thửa đất
4.4.5. Tra cứu kết quả xử lý hồ sơ biến động
4.4.6. Tra cứu thông tin lịch sử thửa đất
4.4.7. Thống kê, tổng hợp thông tin đất đai
4.5. TÍCH HỢP DỮ LIỆU
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT QUẢ - KẾT LUẬN
5.1.1 Kết quả đạt được của đề tài:
5.1.2. Ưu điểm và hạn chế của đề tài:
5.1.3. Kết luận:
5.2. KIẾN NGHỊ - HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
5.2.1. Kiến nghị:
5.2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo:
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan