[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xử lý nợ xấu tại các Ngân hàng Thưởng mại Cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Xử lý nợ xấu tại các Ngân hàng Thưởng mại Cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NỢ XẤU VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về nợ xấu
1.1.1. Rủi ro là đặc trng gắn liền với hoạt động tín dụng của các NHTM
1.1.2. Các khái niệm và quan điểm về nợ xấu
1.1.3. Các phương pháp phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
1.1.4. Các nguyên nhân cơ bản phát sinh nợ xấu
1.2. Những vấn đề cơ bản về xử lý nợ xấu
1.2.1. Xử lý nợ xấu dới giác độ NHTM
1.2.2. Xử lý nợ xấu dới giác độ cơ quan quản lý Nhà nước
1.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong xử lý nợ xấu
1.3.1. Xử lý nợ xấu tại Hàn quốc
1.3.2. Xử lý nợ xấu tại Trung quốc
1.3.3. Đánh giá chung về xử lý nợ xấu của một số quốc gia
1.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
1.4.1. Tuân thủ các nguyên tắc xử lý nợ xấu
1.4.2. Tích cực, quyết liệt trong công tác xử lý nợ xấu
1.4.3. Xử lý triệt để nợ xấu, không coi việc mua bán nợ đã là giải quyết xong nợ xấu
1.4.4. Cần sự phối hợp, nỗ lực chung của nhiều ngành, của xã hội - nhng trách nhiệm chính vẫn là của ngành ngân hàng
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Tổng d nợ
2.3.2. Số d nợ xấu
2.3.3. Tốc độ tăng trưởng tín dụng
2.3.4. Tốc độ tăng nợ xấu
2.3.5. Tỷ lệ nợ xấu
2.3.6. Tỷ trọng nợ xấu theo nhóm nợ/Theo kỳ hạn/Theo đối tượng vay vốn/Theo mục đích vay vốn
2.3.7. Biến động tăng, giảm nợ xấu theo nhóm nợ/Theo kỳ hạn/Theo đối tượng vay vốn/Theo mục đích vay vốn
Chương 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU CỦA CÁC NHTMCP TẠI ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Giới thiệu về các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Thời gian khai trơng và hoạt động
3.1.2. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu
3.2. Đóng góp của hệ thống NHTM nói chung và hệ thống NHTMCP nói riêng đối với sự phát triển kinh tế của địa phương.
3.2.1. Tình hình phát triển kinh tế của Thái Nguyên trong thời gian qua
3.2.2. Đóng góp của hệ thống Ngân hàng nói chung và hệ thống NHTMCP tỉnh Thái Nguyên
3.3. Nợ xấu của các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Hoạt động tín dụng của các NHTMCP địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Nợ xấu của các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Một số nguyên ngân phát sinh nợ xấu
3.4. Ảnh hưởng của nợ xấu đến hoạt động kinh tế tại địa phương
3.4.1. Ảnh hưởng đến các NH
3.4.2. Ảnh hưởng đến các doanh nghiệp
3.4.3. Các vấn đề liên quan khác
3.5. Các giải giáp xử lý nợ xấu đang được các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng.
3.5.1. Kết quả điều tra qua qua Bảng câu hỏi khảo sát
3.5.2. Kết quả phỏng vấn
3.6. Các vấn đề rút ra khi nghiên cứu tình hình nợ xấu tại các NHTMCP tỉnh Thái Nguyên
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NHTMCP TẠI ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN
4.1. Những nguyên tắc xử lý nợ xấu
4.2. Mục tiêu xử lý nợ xấu
4.2.1. Định hướng xử lý nợ xấu
4.2.2. Mục tiêu xử lý nợ xấu
4.3. Một số giải pháp xử lý nợ xấu
4.3.1. Giải pháp chung
4.3.2. Giải pháp về phía các NHTMCP
4.3.3. Giải pháp từ phía khách hàng
4.4. Kiến nghị
4.4.1. Một số kiến nghị với các NHTMCP trên địa bàn
4.4.2. Kiến nghị với NHNN
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan