[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán vận tải

[/kythuat]
[tomtat]
Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán vận tải
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: BÀI TOÁN VẬN TẢI
1.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính.
1.2. Bài toán tuyến tính.
1.3. Thuật toán phân phối giải bài toán vận tải.
1.4. Các dạng khác của bài toán vận tải. 
Chương 2: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN VẬN TẢI 2.1. Giới thiệu về Giải thuật di truyền.
2.2. Các khái miện cơ bản.
2.3. Mô hình GA.
2.4. Các tham số của GA.
2.5. Cơ chế thực hiện GA.
2.6. Thuật toán di truyền kinh điển.
2.7. Thuật toán di truyền mã hóa số thực (RCGA).
2.8. Thuật toán di truyền với bài toán vận tải cân bằng.
Chương 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.1. Mô tả các thuật toán di truyền.
3.2. Một số kết quả cài đặt.
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan