[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đa dạng di truyền của một số mẫu bạch đàn trắng có khả năng kháng bệnh đốm lá khác nhau bằng chỉ thị phân tử RAPD

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đa dạng di truyền của một số mẫu bạch đàn trắng có khả năng kháng bệnh đốm lá khác nhau bằng chỉ thị phân tử RAPD
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về cây bạch đàn
1.1.1. Đặc điểm phân loại  
1.1.2. Đặc điểm hình thái
1.1.3. Đặc điểm phân bố
1.1.4. Đặc điểm kinh tế
1.2. Những nghiên cứu về chọn tạo giống bạch đàn và cây lâm nghiệp
1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
1.3. Một số đặc điểm và tình hình nghiên cứu bệnh đốm lá ở bạch đàn
1.3.1. Triệu trứng và đặc điểm hình thái của nấm bệnh
1.3.2. Tình hình nghiên cứu bệnh đốm lá ở bạch đàn
1.4. Các loại chỉ thị phân tử trong chọn giống
1.4.1. Chỉ thị  RFLP  (Restriction Fragment Length Polymorphisms) 
1.4.2. Chỉ thị AFLP (Amplified fragment length polymorphism)
1.4.3. Chỉ thị SSR (Single Sequence Repeat hay Microsatelite)
1.4.4. Kỹ thuật RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.2. Hóa chất và thiết bị
2.2  Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Tách chiết DNA tổng số của bạch đàn
2.2.2. Phương pháp đo nồng độ DNA bằng quang phổ kế
2.2.3. Phương pháp PCR với các mồi RAPD
2.2.4. Phương pháp điện di trên gel agarose
2.2.5. Phương pháp phân tích số liệu RAPD
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả tách chiết DNA tổng số
3.2. Kết quả đánh giá sự đa hình của các mồi RAPD với 20 giống bạch đàn trắng
3.3. Kết quả phân tích mối quan hệ di truyền giữa mẫu bạch đàn nghiên cứu
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan