[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyển biến về kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái từ 1991 đến 2005

[/kythuat]
[tomtat]
Chuyển biến về kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái từ 1991 đến 2005
MỤC LỤC
MỞ ĐẨU
Chương 1: KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ YÊN BÁI TRƯỚC 1991
1.1. Khái quát về thành phố Yên Bái
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
1.2. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái trước 1991
1.2.1. Tình hình kinh tế
1.2.2. Tình hình xã hội
Chương 2: CHUYỂN BIÊN VỂ KINH TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỪ 1991 ĐẾN 2005
2.1. Thành phố Yên Bái sau khi tái lập tỉnh
2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2.1.2. Chủ trương phát triển kinh tế của thành phố
2.2. Chuyển biến về kinh tế thành phố Yên Bái
2.2.1. Trong cơ cấu kinh tế
2.2.2. Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
2.2.3. Trong thương mại, dịch vụ, du lịch
2.2.4. Trong nông nghiệp, lâm nghiệp
2.2.5. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng
Chương 3: CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỪ 1991 ĐẾN 2005
3.1. Về lao động, việc làm
3.2. Về thu nhập, đời sống
3.3. Về văn hóa, giáo dục
3.4. Về y tế, môi trường
3.5. Về chính sách xã hội
3.6. Về an ninh, quốc phòng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan