[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo hạt Nano bạc và dung dịch keo Nano bạc theo phương pháp vi sóng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo hạt Nano bạc và dung dịch keo Nano bạc theo phương pháp vi sóng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Vài nét về kim loại Ag
1.1.1 Ag - Kim loại của mặt trăng
1.1.2 Thuộc tính của Ag
1.1.3 Tính chất nguyên tử
1.1.4 Tính chất vật lý của Ag
1.1.5 Ứng dụng của Ag
1.2 Hạt nano Ag – Một số phương pháp điều chế và tính chất
1.2.1 Hạt nano
1.2.2 Chức năng và đặc trưng chính của nano bạc
1.2.3 Các phương pháp chế tạo nano Ag
1.2.4 Tính chất của hạt nano Ag
1.2.5 Các ứng dụng của nano Ag
Chương 2: TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM
2.1 Phương pháp chế tạo dung dịch keo nano bạc
2.1.1 Hoá chất
2.1.2 Thiết bị và dụng cụ
2.1.3 Sơ đồ thực nghiệm
2.1.4 Phương pháp tiến hành
2.2 Các phương pháp phân tích hóa lý
2.2.1 Phổ truyền qua UV-Vis
2.2.2 Phổ nhiễu xạ tia X
2.2.3 Ảnh TEM
2.2.4 Ảnh FE-SEM
2.3 Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch keo nano bạc
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Lựa chọn phương pháp chế tạo hạt nano bạc và dung dịch keo bạc
3.1.1 Chế tạo hạt nano bạc
3.1.2 Chế tạo dung dịch keo nano bạc
3.2 Chế tạo oxalat bạc (Ag2C2O4)
3.2.1 Phản ứng tạo ra oxalat bạc
3.2.2 Các kết quả phân tích
3.3 Chế tạo hạt nano bạc
3.4 Chế tạo dung dịch keo nano bạc
3.4.1 Dung dịch keo nano bạc
3.4.2 Kết quả UV-Vis
3.4.3 Kết quả chụp TEM
3.4.4 Tính kháng khuẩn của dung dịch keo nano bạc
3.4.5 Kết quả do ICP-AAS
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan