[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm điện, nước và pin tại cơ sở II của trường Đại học Lạc Hồng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm điện, nước và pin tại cơ sở II của trường Đại học Lạc Hồng
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
I TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC, PIN
1.1 Tổng quan về năng lượng
1.1.1 Thông tin cơ sở pháp lý về tiết kiệm năng lượng
1.1.2 Khái niệm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
1.1.3 Nguyên tắc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
1.1.4 Chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
1.1.5 Các nguồn năng lượng
1.1.6 Tình hình sử dụng điện trên thế giới
1.1.7 Tình hình sử dụng điện ở Việt Nam
1.1.8 Tiết kiệm năng lượng trong trường học
1.2 Tổng quan về tài nguyên nước
1.2.1 Vai trò của nước
1.2.2 Tình hình quản lý nước
1.2.3 Nhu cầu sử dụng nước
1.3 Tổng quan về Pin
1.3.1 Lịch sử phát triển của Pin
1.3.2 Các loại Pin
1.4 Tác hại của việc tiêu thụ lãng phí năng lượng, nước, pin
1.4.1 Tiêu tốn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
1.4.2 Tổn thất tài chính
1.4.3 Gây ảnh hưởng đến sức khỏe
1.5 Giải pháp cho các vấn đề môi trường liên quan tới sử dụng năng lượng
1.6 Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện, nước, pin
II TỔNG QUAN VỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
1.1 Giới thiệu chung
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại Học Lạc Hồng
1.3 Cơ cấu tổ chức
1.4 Chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban, Trung tâm của trường Đại học Lạc Hồng
1.5 Sứ mạng của trường Đại học Lạc Hồng
1.6 Kế hoạch xây dựng và phát triển
1.6.1 Nhiệm vụ của Trường Đại học Lạc Hồng các năm 2007 – 2012
1.6.2 Tầm nhìn đến năm 2017
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN, NƯỚC, PIN TẠI CỞ SỞ II CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
2.1 Tổng quan về hoạt động giảng dạy của cơ sở II – trường Đại học Lạc Hồng
2.1.1 Mô tả về hoạt động giảng dạy của cơ sở II – trường Đại học Lạc Hồng
2.1.2 Tình hình giảng dạy thực tế
2.2 Tình hình sử dụng điện, nước, pin tại cơ sở II – Trường Đại học Lạc Hồng
2.2.1 Tình hình sử dụng điện
2.2.2 Tình hình sử dụng pin
2.3 Tình hình sử dụng nước
2.4 Nguyên nhân của việc sử dụng lãng phí điện, nước, pin tại cơ sở II
2.4.1 Ý thức
2.4.2 Công tác quản lý
2.4.3 Do các thiết bị hư hỏng, công nghệ lạc hậu
2.4.4 Nguyên nhân khác
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC, PIN TẠI CƠ SỞ II CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
3.1 Giải pháp tiết kiệm điện
3.1.1 Nhóm giải pháp quản lý hành chính, nâng cao ý thức cho người sử dụng điện
3.1.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm điện
3.2 Giải pháp tiết kiệm nước
3.2.1 Nhóm giải pháp quản lý hành chính, nâng cao ý thức cho người sử dụng nước
3.2.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm nước
3.3 Giải pháp tiết kiệm pin
3.3.1 Nhóm giải pháp quản lý hành chính, nâng cao ý thức tiết kiệm pin
3.3.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm pin
3.4 Sàng lọc giải pháp
3.5 Nghiên cứu khả thi của một số giải pháp
3.5.1 Nghiên cứu tính khả thi của giải pháp 1
3.5.2 Nghiên cứu tính khả thi của giải pháp 2
3.5.3 Nghiên cứu tính khả thi của giải pháp 3
3.5.4 Nghiên cứu tính khả thi của giải pháp 4, 5, 8
3.5.5 Nghiên cứu tính khả thi của giải pháp 6
3.5.6 Nghiên cứu khả thi của giải pháp 7, 14
3.5.7 Nghiên cứu khả thi của giải pháp 9
3.5.8 Nghiên cứu khả thi của giải pháp 15
3.5.9 Nghiên cứu khả thi của giải pháp 16
3.5.10 Nghiên cứu khả thi giải pháp 11, 12, 13
3.6 Tiềm năng tiết kiệm của một số giải pháp
3.6.1 Tiềm năng tiết kiệm
3.6.2 Tính khả thi về môi trường của các giải pháp tiết kiệm điện
3.7 Những khó khăn và thuận lợi khi áp dụng các giải pháp tiết kiệm
3.7.1 Khó khăn
3.7.2 Thuận lợi
3.8 Xây dựng các bước thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, nước, pin tại cơ sở II trường Đại học Lạc Hồng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan