[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải ao nuôi thủy sản bằng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải ao nuôi thủy sản bằng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu :
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:
1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.5.1. Phương pháp tổng hợp thông tin
1.5.2. Phương pháp thực nghiệm trên mô hình
1.5.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm
1.5.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu:
1.6. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan về ngành nuôi trồng thủy sản:
2.1.1. Thành phần tích chất nước ao nuôi cá:
2.1.2. Khả năng gây ô nhiễm của nước thải
2.2. Các phương pháp xử lý nước thải ao nuôi thủy sản
2.2.1. Giới thiệu
2.2.2. Phương pháp cơ học
2.2.3. Phương pháp hóa học
2.2.4. Phương pháp hóa lý
2.2.5. Phương pháp sinh học
2.3. Tổng quan về công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
2.3.1. Giới thiệu về công nghệ MBBR.
2.3.2. Giá thể động
2.3.3. Lớp màng biofilm
2.3.4. Tính chất của màng vi sinh vật
2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lí bằng công nghệ MBBR
2.4. Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ MBBR:
2.5. Tình hình nghiên cứu công nghệ trong và ngoài nước
2.5.1. Nghiên cứu ngoài nước
2.5.2. Nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Vật liệu
3.2. Mô hình nghiên cứu
3.3. Cấu tạo mô hình
3.4. Nguyên tắc hoạt động
3.5. Quy trình nghiên cứu
3.6. Phương pháp xác định các thông số thí nghiệm
3.7. Quá trình vận hành thí nghiệm
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu khả năng xử lý hợp chất hữu cơ và hiệu quả xử lý COD:
4.2. Hiệu quả xử lý N-Amonia:
4.3. Hiệu quả xử lý nitrite (NO2- ):
4.4. Hiệu quả xử lý nitrate (NO3- ):
4.5. Hiệu quả xử lý Phospho:
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan