[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy Tân Mai - Miền Đông


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy Tân Mai - Miền Đông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Nội dung nghiên cứu
1.3.1. Thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan đến đề tài
1.3.2. Phân tích tính chất nước thải
1.3.3. Thí nghiệm hóa lý
1.3.4. Ứng dụng vào thiết kế
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Phương pháp tổng hợp tài liệu
1.4.2. Phương pháp thực nghiệm
1.4.3. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu nước thải
1.4.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.1. Đối tượng nghiên cứu
1.5.2. Phạm vi nghiên cứu
1.6. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về ngành giấy và bột giấy
2.1.1. Công nghệ sản xuất giấy và bột giấy
2.1.2. Đặc điểm nước thải ngành giấy
2.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai
2.2.1. Tổng quan về công ty giấy Tân Mai
2.2.2. Tồng quan về Nhà máy giấy Tân Mai – Miền Đông
2.3. Các phương pháp xử lý nước thải ngành giấy
2.3.1. Xử lý cơ học
2.3.2. Xử lý hóa lý
2.3.3. Xử lý sinh học
2.4. Tổng quan công nghệ xử lý được đề xuất
2.4.1. Keo tụ tạo bông
2.4.2. Các phương pháp oxy hóa nâng cao (AOPs)
2.4.3. Công nghệ Unitank
2.5. Các nghiên cứu trong và ngoài nước
2.5.1. Nghiên cứu trong nước
2.5.2. Nghiên cứu ngoài nước
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế thí nghiệm
3.2. Bố trí thí nghiệm
3.2.1. Thí nghiệm 1. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào
3.2.2. Thí nghiệm 2. Thí nghiệm Jartest
3.2.3. Thí nghiệm 3. Thí nghiệm Oxy hóa hệ Fenton FeSO4/H2O2
3.3. Phương pháp phân tích
3.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
3.4.1. Phương pháp tính toán
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thí nghiệm 1. Kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào
4.2. Thí nghiệm 2. Thí nghiệm Jartest
4.2.1. Thí nghiệm 2.1. Thí nghiệm Jartest với phèn PAC
4.2.2. Thí nghiệm 2.2. Thí nghiệm Jartest với phèn FAC
4.2.3. Thí nghiệm 2.3. Thí nghiệm Jartest với phèn sắt II
4.2.4. Kết luận chung
4.3. Thí nghiệm 3. Thí nghiệm Oxy hóa Fenton
4.3.1. Thí nghiệm 3.1. Thí nghiệm xác định pH tối ưu
4.3.2. Thí nghiệm 3.2. Thí nghiệm xác định tỷ lệ số mol Fe2+/H2O2 tối ưu
4.4. Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý
4.4.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý
4.4.2. Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý
4.4.3. Hiệu suất xử lý của các công trình đơn vị trong dây chuyền công nghệ xử lý
4.4.1. Tổng quát các công trình trong hệ thống xử lý nước thải được đề xuất
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH
5.1. Kết luận .....
5.1.1. Kết luận chung
5.1.2. Kết luận chi tiết
5.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan