[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng Paal-Knorr

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs và khảo sát hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng Paal-Knorr
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH MINH HỌA
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về khung hữu cơ kim loại (MOFs)
1.1.1 Lịch sử phát triển
1.1.2 Nguyên liệu tổng hợp MOFs
1.1.2.1 Các tâm ion kim loại
1.1.2.2 Các cầu nối hữu cơ
1.1.3 Cấu trúc đặc trưng của MOFs
1.1.3.1 Đơn vị xây dựng thứ cấp (SBUs)
1.1.3.2 Độ xốp cao
1.1.3.3 Mạng lưới ống zeolite
1.4.1 Các phương pháp tổng hợp MOFs
1.4.1.1 Phương pháp nhiệt dung môi
1.1.4.2 Phương pháp vi sóng
1.1.4.3 Phương pháp siêu âm
1.1.5 Ứng dụng của MOFs
1.1.5.1 Hấp phụ khí
1.1.5.2 Lưu trữ khí
1.1.5.3 Xúc tác
1.2 Giới thiệu về MOF-118 và phản ứng Paal-Knorr
1.2.1 Giới thiệu về MOF-118
1.2.2 Phản ứng Paal-Knorr
1.2.3 Mục tiêu đề tài
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
2.1 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOF-118
2.1.1 Dụng cụ, hóa chất và thiết bị
2.1.1.1 Dụng cụ
2.1.1.2 Hóa chất
2.1.1.3 Thiết bị
2.1.2 Phương pháp tổng hợp MOF-118
2.2 Khảo sát hoạt tính xúc tác của MOF-118 trong phản ứng Paal-knorr
2.2.1 Dụng cụ và hóa chất
2.2.2 Tính chất của tác chất và sản phẩm
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1 Tổng hợp và phân tích cấu trúc MOF-118
3.1.1 Tổng hợp MOF-118
3.1.2 Phân tích cấu trúc MOF-118
3.1.2.1 Phân tích XRD
3.1.2.2 Phổ FT-IR
3.1.2.3 Phân tích nhiệt trọng lượng
3.1.2.4 SEM, TEM, BET và AAS
3.2 Khảo sát phản ứng
3.2.1 Phản ứng Paal-Knorr
3.2.3 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng
3.2.3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ
3.2.2.2 Ảnh hưởng của tỷ lệ mol tác chất lên độ chuyển hóa
3.2.2.3 Ảnh hưởng của tỷ lệ mol xúc tác
3.2.2.4 Ảnh hưởng của dung môi
3.2.3 Khảo sát tính dị thể của xúc tác
3.2.4 Khảo sát tính năng thu hồi xúc tác
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan