[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân lập và lưu giữ gen H5 của hai chủng virus cúm AH5N1 thu nhận năm 2013 tại Khánh Hoà – Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân lập và lưu giữ gen H5 của hai chủng virus cúm AH5N1 thu nhận năm 2013 tại Khánh Hoà – Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Bệnh cúm và cúm gia cầm A/H5N1
1.1.1. Lịch sử bệnh cúm gia cầm
1.1.2.Bệnh cúm ở người và cúm gia cầm
1.1.3. Tình hình bệnh cúm A/H5N1 trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.3.1. Tình hình bệnh cúm A/H5N1 trên thế giới
1.1.1.2. Tình hình dịch cúm A/H5N1 ở Việt Nam
1.2. Virus cúm A
1.2.1. Cấu tạo chung và danh pháp
1.2.2. Cấu trúc hệ gen của virus cúm A
1.2.2.1. Cấu trúc chung hệ gen của virus cúm
1.2.2.2. Chức năng các phân đoạn trong hệ gen
1.2.3. Độc lực và tính thích ứng đa vật chủ của virus cúm A/H5N1
1.2.4. Sức đề kháng của virus
1.2.5. Cơ chế xâm nhiễm và nhân lên của virus cúm A trong tế bào
1.2.6. Phương thức lây truyền của virus cúm gia cầm A/H5N1
1.3. Cấu trúc, chức năng của gen kháng nguyên Hemagglutinin (HA/H5)
1.4. Các phương thức biến đổi kháng nguyên
1.5. Một số nghiên cứu về virus cúm A/H5N1 tại Việt Nam
CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
2.2. Dụng cụ, trang thiết bị và hóa chất
2.2.1. Dụng cụ, trang thiết bị
2.2.2. Hóa chất
2.3. Quy trình nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chuyển đổi cDNA
2.4.2. Phương pháp PCR
2.4.3. Phương pháp điện di kiểm tra và tinh sạch sản phẩm PCR
2.4.4. Phương pháp dòng hóa
2.4.4.1. Nối sản phẩm PCR vào vector tách dòng
2.4.4.2. Chuyển nạp sản phẩm dòng hóa vào tế bào khả biến
2.4.4.3. Chọn lọc, nuôi cấy khuẩn lạc và tách chiết DNA tái tổ hợp
2.4.4.4. Kiểm tra DNA tái tổ hợp
2.4.5. Phương pháp giải trình tự
2.4.6. Phương pháp xử lý số liệu sử dụng các phần mềm tin-sinh học
2.4.6.1. Nguyên tắc chung
2.4.6.2. Chương trình phân tích di truyền tiến hóa phân tử (MEGA)
2.4.6.3. Chương trình so sánh và phân tích chuỗi gen GeneDoc
2.4.6.4. Xử lý số liệu trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả thu nhận và lưu giữ gen H5 của chủng virus cúm A/H5N1 trong vector tách dòng
3.1.1. Kết quả chuyển cDNA và thực hiện PCR
3.1.2. Kết quả dòng hóa và lưu gen trong vector tách dòng
3.2. Kết quả giải trình tự gen H5
3.3. Kết quả truy cập Ngân hàng Gen (GenBank)
3.4. Kết quả so sánh, phân tích thành phần nucleotide và amino acid của gen H5 với các chuỗi đăng ký trong Ngân hàng gen
3.5. Phân tích tương đồng về nucleotide và amino acid của gen H5
3.6. Phân tích mối quan hệ phả hệ và xác định kháng nguyên của hai chủng phân lập năm 2013
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan