[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các lý do tác động đến ý định sử dụng các ứng dụng trên Smartphone tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các lý do tác động đến ý định sử dụng các ứng dụng trên Smartphone tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do nghiên cứu
1.2 Vấn đề nghiên cứu
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Mục tiêu nghiên cứu
1.5 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.6 Phương pháp nghiên cứu
1.7 Kết cấu luận văn
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Một số lý thuyết nền tảng
2.1.1 Khái niệm ứng dụng điện thoại di động thông minh
2.1.2 Lý thuyết giá trị cảm nhận của người tiêu dùng
2.1.3 Lý thuyết xu hướng hành vi người tiêu dùng
2.1.4 Lý thuyết về thói quen của người tiêu dùng
2.2 Các nghiên cứu trước
2.3 Phát triển giả thuyết nghiên cứu
2.3.1 Giá trị chức năng
2.3.2 Giá trị xã hội
2.3.3 Giá trị cảm xúc
2.3.4 Giá trị tri thức
2.3.5 Giá trị điều kiện
2.3.6 Giá trị thẩm mỹ
2.3.7 Thói quen
2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Thiết kế nghiên cứu
3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ
3.2.2 Nghiên cứu chính thức
3.3.3 Thang đo các biến nghiên cứu
3.3 Mẫu nghiên cứu và các bước phân tích dữ liệu
3.3.1 Mẫu nghiên cứu
3.3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu
3.4 Các bước phân tích dữ liệu
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Thống kê mô tả
4.1.1 Đặc điểm mẫu quan sát
4.1.2 Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ứng dụng
4.1.3 Ý định sử dụng của người tiêu dùng
4.2 Kiểm định thang đo
4.2.1 Thang đo các biến độc lập
4.2.2 Thang đo biến ý định sử dụng của người tiêu dùng
4.3 Phân tích nhân tố EFA
4.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập
4.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc
4.4 Kiểm định các giả thuyết hồi quy
4.4.1 Kiểm định hệ số tương quan Pearson
4.4.2 Phân tích hồi quy
4.4.3 Kiểm tra sự vi phạm của các giả định
4.4.4 Kết quả kiểm định các giả thuyết hồi quy
4.4.5 Thảo luận
4.5 Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm
4.5.1 Kiểm định sự khác biệt theo giới tính
4.5.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi
4.5.3 Kiểm định khác biệt theo trình độ học vấn
4.5.4 Kiểm định khác biệt theo nghề nghiệp
4.5.5 Kiểm định khác biệt về thu nhập
4.5.6 Kiểm định khác biệt về thời gian sử dụng
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GỢI Ý
5.1 Các điểm chính của nghiên cứu
5.2 Giải pháp gợi ý
5.3 Đóng góp, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1 Đóng góp của đề tài nghiên cứu
5.3.2 Một số hạn chế của đề tài
5.3.3 Hướng nghiên cứu tiếp theo
TÓM TẮT CHƯƠNG 5
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan