[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất trong ngành nhựa, ảnh hưởng của mối quan hệ này đến hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất

[/kythuat]
[tomtat]
Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất trong ngành nhựa, ảnh hưởng của mối quan hệ này đến hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
1.6. KẾT CẤU CỦA NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NHỰA
2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1.1. Giá trị trong thị trường kinh doanh
2.1.2. Mối quan hệ giữa các bên trong thị trường kinh doanh
2.1.3. Giá trị mối quan hệ giữa các doanh nghiệp
2.1.4. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
2.3. CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
2.4. CÁC GIẢ THIẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.3.1. Chất lượng sản phẩm
2.3.2. Dịch vụ hỗ trợ
2.3.3. Hiệu quả giao hàng
2.3.4. Tương tác trong công việc
2.3.5. Bí quyết công nghệ của nhà cung cấp
2.3.6. Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường
2.3.7. Hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
3.2. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ KẾT QUẢ
3.3. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG:
3.4. XÂY DỰNG THANG ĐO
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ
4.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ĐỊNH LƯỢNG
4.3. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO
4.3.1. Thang đo “Chất lượng sản phẩm”
4.3.2. Thang đo “Dịch vụ hỗ trợ”
4.3.3. Thang đo “Hiệu quả giao hàng”
4.3.4. Thang đo “Tương tác trong công việc”
4.3.5. Thang đo “Bí quyết công nghệ của nhà cung cấp”
4.3.6. Thang đo “Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường”
4.3.7. Thang đo “Giá trị mối quan hệ”
4.3.8. Thang đo “Hiệu quả kinh doanh của nhà sản xuất”
4.4. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ
4.4.1. Phân tích nhân tố các biến độc lập
4.4.2. Phân tích nhân tố phụ thuộc trung gian
4.4.3. Phân tích nhân tố phụ thuộc
4.5. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN
4.6. PHÂN TÍCH HỒI QUY
4.7. THẢO LUẬN KẾT QUẢ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan