[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích số liệu dân cư

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích số liệu dân cư
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về khám phá tri thức và khai phá dữ liệu.
1.2. Quá trình khám phá tri thức.
1.3. Quá trình khai phá dữ liệu.
1.4. Các phương pháp khai phá dữ liệu.
1.5. Các dạng cơ sở dữ liệu có thể khai phá.
1.6. Một số thách thức trong khai phá dữ liệu.
1.7. Kết luận.
Chương 2: KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG LỰC KẾT HỢP VÀ PHÂN LỚP
2.1. Khái quá dữ liệu bằng luật kết hợp.
2.2. Khái quá dữ liệu bằng phân lớp dữ liệu.
2.3. Kết luận.
Chương 3: ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DÂN CƯ
3.1. Mô tả bài toán.
3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống.
3.3. Cài đặt chương trình.
3.4. Thử nghiệm và đánh giá kết quả.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan