[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng cấu trúc dữ liệu Trie cho tìm kiếm chuỗi ký tự

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng cấu trúc dữ liệu Trie cho tìm kiếm chuỗi ký tự
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN VĂN BẢN
1.1. Tìm kiếm thông tin.
1.2. Một số phương pháp lập chỉ mục cho tìm kiếm chuỗi ký tự - văn bản.
1.3. Một số hệ thống tìm kiếm hiện số.
1.4. Kết luận và đánh giá.
Chương 2: TRIE – CẤU TRÚC DỮ LIỆU TÌM KIẾM CHUỖI KÝ TỰ
2.1. Cấu trúc dữ liệu TRIE.
2.2. Tìm kiếm trong TRIE.
2.3. Chiều cao của TRIE.
2.4. Yêu cầu không gian và cấu trúc nút.
2.5. Chọn một phần tử vào TRIE.
2.6. Loại bỏ một phần tử khỏi TRIE.
2.7. TRIE nén và các biến thể.
2.8. Tìm hiểu tiền tố và một số ứng dụng.
2.9. Kết luận.
Chương 3: ỨNG DỤNG TRIE TÌM KIẾM TRONG MARIADB
3.1. Mô tả ứng dụng.
3.2. MARIADB.
3.3. TRIE tìm kiếm trong MARIADB.
3.4. Cài đặt thử nghiệm.
3.5. Đánh giá.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan