[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DNNVV
1.1. Khái niệm và tiêu chí xác định DNNVV.
1.2. Nội dung phát triển DNNVV.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNNVV.
1.4. Kinh nghiệm phát triển DNNVV ở một số nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN VỪA QUA
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.
2.2. Thự trạng DNNVV tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân và những hạn chế.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ để đề xuất giải pháp.
3.1.1. Xu hướng phát triển DNNVV.
3.1.2. Các quan điểm có tính chất nguyên tắc khi đề xuất giải pháp.
3.2. Giải pháp phát triển DNNVV tỉnh Giai Lai.
3.2.1. Giải pháp và phát triển số lượng DN.
3.2.2. Giải pháp và phát triển quy mô DN.
3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.
3.2.4. Giải pháp tăng thêm số lượng sản phẩm mới.
3.2.5. Giải pháp đẩy mạnh liên kết của các doanh nghiệp.
3.2.6. Giải pháp mở rộng thị trường.
3.2.7. Giải pháp tăng kết quả kinh doanh, tăng đóng góp cho xã hội.
3.3. Kết luận và kiến nghị
[/tomtat]

Bài viết liên quan