[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở vùng biển huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở vùng biển huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN
1.1. Những vấn đề chung về khai thác thủy sản.
1.2. Nội dung phát triển khai thác thủy sản.
1.3. Các chỉ tiêu phát triển khai thác thủy sản.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển khai thác thủy sản.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ Ở HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA
2.1. Thực trạng khai thác thủy sản ven bờ.
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khai thác thủy sản ven bờ ở huyện Vạn Ninh.
2.3. Đánh giá chung thực trạng khai thác thủy sản ven bờ ở huyện Vạn Ninh.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ Ở HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA
3.1. Quan điểm và định hướng phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
3.2. Các giải pháp phát triển khai thác thủy sản ven bờ ở huyện Vạn Ninh.
3.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các giải pháp.
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan