[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện An Nhơn tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện An Nhơn tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ
1.1 Khái niệm về ngành nghề và làng nghề
1.1.1 Khái niệm về ngành nghề
1.1.2 Khái niệm về làng nghề
1.1.3 Tiêu chí về ngành nghề, làng nghề
1.2 Vai trò của làng nghề trong quá trình CNH-HĐH nông nghiệp,nông thôn
1.3 Nội dung và tiêu chí phát triển làng nghề
1.3.1 Nội dung phát triển làng nghề
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển LN
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của làng nghề
1.4.1 Nhóm nhân tố xã hội
1.4.2 Nhóm nhân tố kinh tế
1.5 Phát triển làng nghề ở một số nước và những kinh nghiệm cần quan tâm
1.6 Phát triển làng nghề trong nước những năm gần đây
1.7 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CỦA HUYỆN AN NHƠN
2.1 Quy mô cơ cấu và tốc độ phát triển của làng nghề huyện An Nhơn giai đoạn 2007 - 2010
2.1.1 Số lượng, cơ cấu làng nghề
2.1.2 Tốc độ tăng trưởng LN của huyện An Nhơn giai đoạn 2007-2010
2.1.3 Đánh giá chung về làng nghề ở huyện An Nhơn thời kỳ 2007-2010
2.2 Đặc điểm, quy mô, năng lực sản xuất, kết quả và hiệu quả sản xuất của các hộ điều tra
2.2.1 Đặc điểm cơ bản của hộ và lao động các làng nghề điều tra
2.2.2 Năng lực sản xuất của các hộ điều tra
2.2.3 Kết quả và hiệu quả sản xuất của các hộ điều tra
2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ sản xuất làng nghề
2.3.1 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đối với thu nhập của các hộ bằng phương pháp phân tổ
2.3.2 Aïp dụng hàm sản xuất phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đối với giá trị gia tăng của các hộ sản xuất làng nghề
2.3.3 Tình hình thị trường của các làng nghề
2.4 Những khó khăn và hướng giải quyết để phát triển ngành nghề của huyện An Nhơn
2.4.1 Những khó khăn của các làng nghề điều tra
2.4.2 Những vấn đề cần giải quyết để phát triển ngành nghề ở huyện An Nhơn
2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển làng nghề ở huyện An Nhơn
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN AN NHƠN
3.1 Quan điểm định hướng và phương hướng phát triển làng nghề
3.1.1 Phương hướng cơ bản phát triển làng nghề ở huyện An Nhơn giai đoạn 2010 -2020
3.1.2 Phát triển làng nghề theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
3.1.3 Phát triển ngành nghề trên cơ sở yếu tố truyền thống và hiện đại
3.1.4 Chú trọng phát triển những làng nghề thu hút được nhiều lao động
3.1.5 Phát triển làng nghề theo hướng giữa các làng nghề với khu công nghiệp tập trung
3.2 Những giải pháp phát triển làng nghề ở huyện An Nhơn
3.2.1 Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển làng nghề
3.2.2 Tăng cường hỗ trợ để đổi mới công nghệ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề
3.2.3 Xúc tiến đẩy mạnh trung tâm khuyến công và mạng lưới khuyến công cở sở
3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và nâng cao tay nghề cho người lao động trong các làng nghề
3.2.5 Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, hoàn thiện thể chế chính sách
3.2.6 Giải pháp về thị trường.
3.2.7 Giải pháp vế vốn
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan