[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II thời gian đến


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II thời gian đến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm và ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức.
1.2. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Một số bài học kinh nghiệm.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II THỜI GIAN QUA
2.1. Tình hình cơ bản của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của trường trong thời gian qua.
2.3.  Nguyên nhân của các hạn chế phát triển nguồn nhân lực.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Căn cứ để đưa ra giải pháp.
3.2. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường cao Cao đẳng Giao thông Vận tải II thời gian đến.
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực theo ngành đào tạo.
3.2.2. Giải pháp để phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3.2.3. Giải pháp phát triển kỹ năng.
3.2.4. Giải pháp nâng cao nhận thức.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan