[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Sainhabury nước CHDCND Lào

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Sainhabury nước CHDCND Lào
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC
1.1. Những khái niệm về vốn đầu tư nhà nước.
1.2. Một số nội dung đầu tư chủ yếu của nhà nước vào khu vực nông thôn để đảm bảo quản lý vốn đầu tư nhà nước.
1.3. Hiệu quả và tiêu thức đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước.
1.4. Kinh nghiệm của Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC VÀO KHU VỰC NÔNG THÔN TẠI TỈNH SAINHABURY
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Sainhabury.
2.2. Tình hình sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tỉnh Sainhabury trong giai đoạn 2005 – 2009.
2.3. Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tại tỉnh Sainhabury.
2.4. Đánh giá thực trạng sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào nông thôn.
2.5. Ý nghĩa của việc quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC VÀO KHU VỰC NÔNG THÔN TẠI TỈNH SAINHABURY
3.1. Sự cần thiết phải thay đổi mới chính sách đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý vốn đầu tư nhà nước vào khu vực nông thôn tỉnh Sainhabury hiện nay.
3.3. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào các dự án phát triển khu vực nông thôn hiện nay của tỉnh Sainhabury.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan