[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay trong ngân hàng.
1.2. Rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
1.3. Quản trị rủi ro cho vay đối với hoạt động kinh doanh trong ngân hàng.
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QTRRCV CỦA NH HÀNG HẢI CN ĐÀ NẴNG NĂM 2007 – 2009
2.1. Tổng quan về NH HH ĐN.
2.2. Phân tích thực trạng QTRRCV của MSB Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản trị RRCV tại chi nhánh Đà Nẵng trong 3 năm 2007 – 2009.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG HÀNG HẢI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng phát triển của chi nhánh ngân hàng Hàng Hải Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2015.
3.2. Nhóm giải pháp chung hoàn thiện quá trình QTRRCV.
3.2.1. Cac giải pháp phòng ngừa rủi ro.
3.2.2. Sử dụng các mô hình định lượng.
3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát rủi ro.
3.2.4. Hoàn thiện các biện pháp xử lý nợ xấu.
3.2.5. Nhóm giải pháp bổ trợ để hoàn thiện quá trình QTRRCV.
3.2.6. Về thông tin và công nghệ thông tin.
3.2.7. Về pháp luật.
3.3. Các kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan