[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo nghề tác động đến sự truyền miệng của học viên - Trường hợp trường Trung cấp nghề Thủ Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo nghề tác động đến sự truyền miệng của học viên - Trường hợp trường Trung cấp nghề Thủ Đức
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Cấu trúc luận văn
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Các khái niệm liên quan
2.1.1. Dịch vụ
2.1.2. Chất lượng dịch vụ
2.1.3. Chất lượng dịch vụ đào tạo nghề
2.1.4. Sự hài lòng
2.1.5. Sự truyền miệng
2.1.6. Quan hệ giữa sự hài lòng và sự truyền miệng
2.2. Các nghiên cứu trước có liên quan
2.2.1. Mô hình SERVPERF của Cronin và Taylor (1992)
2.2.2. Mô hình HedPERF của Firdaus (2005)
2.2.3. Mô hình xây dựng hình ảnh trường đại học dựa trên chất lượng dịch vụ của Hoàng Thị Phương Thảo và Nguyễn Kim Thảo
2.2.4. Mô hình tác động của sự hài lòng đến hành vi truyền miệng của Raymond (2006)
2.2.5. Mô hình các yếu tố tạo nên hoạt động truyền miệng đối với sản phẩm dưỡng da của Lê Văn Huy và Hồng Thị Như Quỳnh (2011)
2.2.6. Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, lòng trung thành và sự truyền miệng tại trường đại học ở Đài Loan của Shao-Chang Li
2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Chương 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Nghiên cứu sơ bộ (định tính)
3.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính
3.2.2. Thiết kế thang đo
3.2.3. Kết quả nghiên cứu định tính và hiệu chỉnh thang đo
3.3. Nghiên cứu chính thức (định lượng)
3.3.1. Thiết kế nghiên cứu định lượng
3.3.2. Kích thước mẫu nghiên cứu
3.3.3. Xử lý và phân tích dữ liệu
Chương 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả mẫu
4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu và tỷ lệ hồi đáp
4.1.2. Thống kê mẫu nghiên cứu
4.2. Thống kê mô tả các biến quan sát định lượng
4.2.1. Các biến quan sát đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo
4.2.2. Các biến quan sát đo lường sự hài lòng
4.2.3. Các biến quan sát đo lường sự truyền miệng
4.3. Phân tích thang đo
4.3.1. Phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha
4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
4.3.3. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
4.4. Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính
4.4.1. Phân tích tương quan
4.4.2. Phân tích hồi quy.
4.5. Tổng hợp kết quả nghiên cứu
4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu
4.7. Phân tích sự khác biệt về mức độ cảm nhận giữa các nhóm học sinh
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu và ý nghĩa nghiên cứu
5.1.1. Tóm tắt kết quả
5.1.2. Ý nghĩa
5.2. Một số kiến nghị
5.2.1. Về yếu tố danh tiếng
5.2.2. Về yếu tố sự tiếp cận
5.2.3. Về yếu tố cơ sở vật chất
5.2.4. Về yếu tố thái độ của giáo viên
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan