[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của bằng chứng, tin đồn và thái độ thương hiệu lên sự phán xét thương hiệu của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ tại các chuỗi cửa hàng cà phê

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của bằng chứng, tin đồn và thái độ thương hiệu lên sự phán xét thương hiệu của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ tại các chuỗi cửa hàng cà phê
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Mục tiêu nghiên cứu
1.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4 Ý nghĩa khoa học và tính mới của đề tài
1.5 Cấu trúc của nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Tổng quan về thương hiệu
2.1.1 Thương hiệu và chức năng thương hiệu
2.1.2 Giá trị của thương hiệu (Brand equity)
2.1.3 Đánh giá thương hiệu và sự phản hồi của người tiêu dùng
2.1.4 Tiếp thị dịch vụ và xây dựng thương hiệu
2.1.4.1 Dịch vụ tiếp thị
2.1.4.2 Tiếp thị dịch vụ và tiếp thị hàng hóa
2.1.5 Thương hiệu dịch vụ
2.1.5.1 Tầm quan trọng của thương hiệu dịch vụ
2.1.5.2 Kích thước của thương hiệu dịch vụ
2.1.5.3 Mô hình thương hiệu dịch vụ
2.2 Mô hình về sự phán xét thương hiệu của khách hàng
2.2.1 Sự phán xét thương hiệu của khách hàng
2.2.2 Thái độ thương hiệu
2.2.3 Bằng chứng thương hiệu
2.2.4 Tin đồn thương hiệu
2.2.5 Giả thuyết của mô hình
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.2 Nghiên cứu sơ bộ
3.1.3 Nghiên cứu định lượng
3.2 Thiết kế bảng câu hỏi và xây dựng thang đo
3.2.1 Thiết kế bảng câu hỏi
3.2.2 Xây dựng thang đo
3.3 Thu thập mẫu và phân tích dữ liệu
3.3.1 Thu thập mẫu
3.3.2 Phân tích dữ liệu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu
4.1.1 Thống kê mô tả thông tin định danh
4.1.2 Thống kê mô tả biến quan sát
4.2 Kiểm định độ tin cậy và độ phù hợp của thang đo
4.2.1 Kiểm định độ tin cậy bằng Cronbach's Alpha
4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.2.2.1 Phân tích EFA cho thang đo sự phán xét thương hiệu của khách hàng
4.2.2.2 Phân tích EFA cho thang đo thái độ thương hiệu
4.2.2.3 Phân tích EFA cho thang đo của yếu tố ảnh hưởng
4.3 Phân tích hồi qui kiểm định mối quan hệ các yếu tố tác động đến ‘Thái độ thương hiệu’ (Giả thuyết H1)
4.3.1 Phân tích tương quan giữa các biến tác động và sự phán xét thương hiệu của khách hàng
4.3.2 Phân tích hồi quy bội các biến tác động và thái độ thương hiệu (Phương trình hồi quy 1)
4.3.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy
4.3.4 Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
4.3.4.1 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
4.3.4.2 Kiểm tra phương sai của phần dư không đổi
4.3.4.3 Kiểm tra tính độc lập của phần dư
4.4 Kiểm tra các giả thuyết của mô hình
4.5 Phân tích hồi quy mối quan hệ đồng thời giữa sự phán xét thương hiệu của khách hàng, thái độ thương hiệu và các yếu tố tác động - Phân tích mô hình biến trung gian (giả thuyết H2)
4.5.1 Phân tích mối quan hệ giữa biến trung gian thái độ thương hiệu và biến phụ thuộc sự phán xét thương hiệu thương hiệu của khách hàng
4.5.1.1 Phân tích tương quan giữa thái độ thương hiệu và sự phán xét thương hiệu của khách hàng
4.5.1.2 Phân tích hồi quy thái độ thương hiệu và sự phán xét thương hiệu của khách hàng (phương trình hồi quy 2)
4.5.2 Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tác động và sự phán xét thương hiệu của khách hàng.
4.5.2.1 Phân tích tương quan giữa Các yếu tố tác động và sự phán xét thương hiệu của khách hàng
4.5.2.2 Phân tích hồi quy giữa từng yếu tố tác động và sự phán xét thương hiệu của khách hàng (phương trình hồi quy 3,4)
4.5.3 Phân tích mối quan hệ giữa từng yếu tố tác động và sự phán xét thương hiệu của khách hàng và thái độ thương hiệu trong việc sử dụng dịch vụ tại các thương hiệu cà phê(Phương trình hồi quy 5,6)
4.5.4 Tóm tắt kết quả phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tác động và sự phán xét thương hiệu của khách hàng và thái độ thương hiệu trong việc sử dụng dịch vụ tại các thương hiệu cà phê - Kiểm định giả thuyết H2
4.6 Kiểm định sự bằng nhau của giá trị trung bình tổng thể con
4.6.1 Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập (Independent samples T-test)
4.6.2 Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của nhiều tổng thể (phân tích phương sai ANOVA)
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Đóng góp của nghiên cứu
5.3 Các kiến nghị
5.3.1 Bằng chứng thương hiệu
5.3.2 Tin đồn thương hiệu
5.4 Hạn chế của nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan