[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng (Coxiva)

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng (Coxiva)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Kiểm toán nội bộ trong hệ thống quản lý.
1.2. Tổ chức kiểm toán nội nộ trong DN.
1.3. Kinh nghiệm tổ chức KTNB ở một số nước trên thế giới.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÂY LẮP ĐÀ NẴNG (COXIVA)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ tại COXIVA.
2.3. Đánh giá tổ chức kiểm toán nội bộ tại COXIVA.
Chương 3: NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÂY LẮP ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức KTNB tại COXIVA.
3.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức KTNB tại COXIVA.
3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức KTNB tại COXIVA.
3.4. Đề nghị để thực hiện giải pháp hoàn thiện tổ chức KTNB tại COXIVA.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan