[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp đặc trưng tính chất của các vật liệu nanocomposite epoxy/clay và khả năng ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ kim loại

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp đặc trưng tính chất của các vật liệu nanocomposite epoxy/clay và khả năng ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ kim loại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu chung về Nanoclay.
1.2. Tổng quan về nhựa epoxy.
1.3. Giới thiệu về vật liệu composite.
1.4. Giới thiệu về vật liệu nanocomposite.
1.5. Ăn mòn và bảo vệ kim loại.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Nội dung nghiên cứu.
2.3. Quy trình chế tạo mẫu nanocomposite.
2.4. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của chế độ khuấy đến sự phân tán của nanoclay trong nhựa epoxy.
3.2. Khảo sát sự phân tán nanoclay trong nhựa epoxy bằng nhiễu xạ tia X (XRD).
3.3. Khảo sát bề mặt của mẫu nanocomposite epoxy/clay bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM).
3.4. Khảo sát các tính chất của nanocomposite bằng phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DSC).
3.5. Khảo sát các tính chất của nanocomposite bằng phương pháp phân tích nhiệt trong lực (TGA).
3.6. Khảo sát tính chất cơ lý của vật liệu.
3.7. Khảo sát độ bền trong các môi trường.
3.8. Khảo sát ăn mòn của màng nanocomposite epoxy/clay.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan