[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định đồng thời Paracetamol và Ibuprofen trong các dược phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định đồng thời Paracetamol và Ibuprofen trong các dược phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Paracetamol
1.1.1. Cấu tạo
1.1.2. Tính chất vật lý và hóa học
1.1.3. Dược tính
1.2. Ibuprofen
1.2.1. Cấu tạo
1.2.2. Tính chất vật lý và hóa học
1.2.3. Dược tính
1.3. Các loại dược phẩm chứa Paracetamol và Ibuprofen
1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1. Phân tích Paracetamol
1.4.2. Phân tích Ibuprofen
1.4.3. Phân tích đồng thời Paracetamol và Ibuprofen.
1.5. Cơ sở lý thuyết về phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Nguyên tắc của các quá trình sắc ký
1.5.3. Phân loại sắc ký hấp phụ
1.5.4. Các đại lượng đặc trưng của sắc ký đồ
1.5.5. Hệ thống HPLC
1.5.6. Phương pháp chọn điều kiện sắc ký
1.5.7. Các bước tiến hành sắc ký
Chương 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và dụng cụ
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Dụng cụ - Thiết bị
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Khảo sát điều kiện tối ưu cho hệ thống sắc ký HPLC
2.2.2. Xây dựng phương pháp định lượng hỗn hợp Paracetamol và Ibuprofen.
2.2.3. Ứng dụng quy trình phân tích các mẫu dược phẩm
2.2.4. Phương pháp xử lý và đánh giá kết quả
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát điều kiện phân tích sắc ký
3.1.1. Chọn cột và thể tích vòng mẫu
3.1.2. Đặt bước sóng cho detector
3.1.3.Khảo sát nồng độ acid phosphoric
3.1.4. Khảo sát thành phần pha động
3.1.5. Khảo sát tốc độ dòng
3.2. Xây dựng phương pháp định lượng
3.2.1. Xác định LOD và LOQ của thiết bị
3.2.2. Khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính
3.2.3. Khảo sát độ lặp lại của phép đo
3.3. Ứng dụng quy trình phân tích mẫu thật
3.3.1. Quy trình chiết mẫu
3.3.2. Xác định hệ số thu hồi của phương pháp
3.3.3. Định lượng Paracetamol và Ibuprofen trong một số mẫu dược phẩm
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan