[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính liên thông của những nhóm ma trận

[/kythuat]
[tomtat]
Tính liên thông của những nhóm ma trận
MỤC LỤC
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Kiến thức đại số.
2. Kiến thức giải tích.
Chương 2: NHỮNG NHÓM MA TRẬN THỰC VÀ PHỨC
1. Nhóm của các ma trận.
2. Nhóm của những ma trận là các không gian mêtric.
3. Nhóm ma trận.
4. Một số ví dụ về những nhóm ma trận.
5. Những nhóm ma trận phức là những nhóm ma trận thực.
6. Những đồng cấu liên tục của những nhóm ma trận.
7. Những tác động của nhóm liên tục.
8. Hàm lũy thừa và logarit của ma trận.
Chương 3: ĐẠI SỐ LIE CỦA NHỮNG NHÓM MA TRẬN
1. Phương trình vi phân trong ma trận.
2. Nhóm con một tham số.
3. Đường cong, không gian tiếp xúc và đại số Lie.
4. Một vài đại số Lie của những nhóm ma trận.
5. Nhóm SO (3) và SU (2).
Chương 4: SỰ LIÊN THÔNG CỦA NHỮNG NHÓM MA TRẬN
1. Sự liên thông của các đa tạp.
2. Ví dụ của những nhóm ma trận liên thông đường.
3. Những thành phần liên thông đường của một nhóm Lie.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan