[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Đánh giá chương trình can thiệp thay đổi hành vi nhằm tăng khả năng chần đoán sớm chửa ngoài tử cung tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, năm 2008 và 2011 Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
ĐẶT VẤN ĐỀ
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Hệ thống hóa về chửa ngoài tử cung
1.2 Phòng chửa ngoài tử cung
1.3 Các nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành về chửa ngoài tử cung
1.4 Mô hình thay đổi hành vi cá nhân hướng tới chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung
1.5 Thông tin chung về địa bàn can thiệp
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Địa điểm nghiên cứu
2.3 Thời gian nghiên cứu
2.4 Thiết kế nghiên cứu
2.5 Mẫu và phương pháp chọn mẫu
2.6 Biến số, chỉ số của nghiên cứu
2.7 Một số khái niệm, cách tính chỉ số dùng trong nghiên cứu
2.8 Thử nghiệm công cụ
2.9 Phương pháp, công cụ thu thập số liệu
2.11 Qui trình thu thập số liệu
2.12 Các hoạt động can thiệp
2.13 Quản lý, phân tích, sử dụng số liệu
2.14 Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.2 Sự thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành của phụ nữ 15-49 tuổi có chồng về chửa ngoài tử cung trước và sau can thiệp theo mô hình PRECEED – PROCEDE
3.2.1 Sự thay đổi các yếu tố khuynh hướng
3.2.2 Sự thay đổi các yếu tố cho phép
3.2.3 Sự thay đổi các yếu tố tăng cường
3.2.4 Sự thay đổi về kiến thức, thái độ, thực hành chung của PNCC hướng tới chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung
3.3. Sự thay đổi kiến thức, thực hành của cán bộ y tế trước và sau can thiệp
3.3.1 Sự thay đổi các yếu tố khuynh hướng
3.3.2 Sự thay đổi các yếu tố cho phép
3.3.3 Sự thay đổi các yếu tố tăng cường
3.3.4 Sự thay đổi về kiến thức, thực hành chung của cán bộ y tế hướng tới chẩn đoán sớm chửa ngoài tử cung
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1 Kiến thức, thái độ, thực hành về chửa ngoài tử cung của phụ nữ có chồng tại huyện Đại Từ và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
4.2 Kiến thức, thực hành của cán bộ y tế có liên quan đến chửa ngoài tử cung tại địa bàn nghiên
cứu trước và sau can thiệp
4.3 Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]
[kythuat]
Đánh giá chương trình can thiệp thay đổi hành vi nhằm tăng khả năng chần đoán sớm chửa ngoài tử cung tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, năm 2008 và 2011

[/kythuat]

Bài viết liên quan