[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
1.1. Khái niệm, đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông
1.1.1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.2. Đặc trưng cơ bản của cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.3. Bản chất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.2. Nội dung và xu hướng khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.2.1. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn
1.2.2. Xu hướng khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.3. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.4. Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.4.1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
1.4.2. Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
1.4.3. Tầm quan trọng phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
1.4.4. Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
1.5. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của các địa phương trong nước
1.5.1. Kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc
1.5.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đề ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.2.3. Phương pháp dự báo
2.2.4. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.5. Phương pháp sử dụng mô hình SWOT để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn
Chương 3. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở huyện Đại Từ
3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Cơ cấu các ngành kinh tế ở nông thôn
3.2.2. Cơ cấu các thành phần kinh tế ở nông thôn
3.3. Đánh giá chung thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Đại Từ trong những năm qua
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những hạn chế, yếu kém chủ yếu
3.3.3. Nguyên nhân của những mặt làm được và những hạn chế, yếu kém
Chương 4. GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Quan điểm, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4.1.1. Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá và xây dựng một nền kinh tế mở
4.1.2. Xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái
4.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng vững mạnh
4.1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên cơ sở gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội
4.1.5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn phải kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, giáo dục, xây dựng cộng đồng nông thôn vì mục tiêu phát triển con người
4.2. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4.2.1. Đối với cơ cấu các ngành kinh tế
4.2.2. Đối với cơ cấu các thành phần kinh tế
4.2.3. Mô hình SWOT phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
4.3. Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.3.1. Xây dựng chiến lược và Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó chú trọng phát triển sản xuất theo từng vùng sinh thái
4.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn
4.3.3. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
4.3.4. Có chính sách ưu tiên đầu tư và huy động vốn cho nông thôn
4.3.5. Mở rộng công tác khuyến nông, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới nông dân
4.3.6. Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đẩy nhanh cơ giới hoá nông nghiệp và không ngừng phát triển các loại dịch vụ nông thôn
4.3.7. Tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho khu vực nông thôn
4.3.8. Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế nông thôn
4.3.9. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn
4.3.10. Tăng cường mô hình liên kết “4 nhà” trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.3.11. Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
4.4. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan