[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến 2020


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Các khái niệm cơ bản về chiến lược kinh doanh
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm
1.2.2. Kinh nghiệm về chiến lược kinh doanh của một số công ty bảo hiểm tại Việt Nam
1.2.3. Bài học kinh nghiệm về hoạch định chiến lược kinh doanh đối với Công ty Bảo hiểm Bảo Minh
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.3. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Các công cụ hỗ trợ
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thị phần cung cấp dịch vụ qua các năm
2.4.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
2.4.3. Chỉ tiêu tài chính, tài sản, kết quả kinh doanh các năm từ 2010-2014
2.5. Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phương pháp nghiên cứu
Chương 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA BẢO MINH HẢI DƯƠNG
3.1. Tổng quan và xu thế phát triển của thị trường Bảo hiểm Việt Nam
3.1.1. Tổng quan về thị trường Bảo hiểm Việt Nam
3.1.2. Xu hướng phát triển kinh tế và thị trường bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới
3.2. Giới thiệu Công ty Bảo Minh Hải Dương
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bảo Minh Hải Dương
3.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
3.2.4. Sản phẩm chính
3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của BMHD
3.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô
3.3.3. Phân tích thực trạng nguồn lực của Bảo Minh Hải Dương.
3.4. Đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Bảo Minh Hải Dương
3.4.1. Đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của Công ty
3.4.2. Đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của Bảo Minh HD
Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO MINH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020
4.1. Mục tiêu chiến lược của BMHD đến 2020
4.1.1. Cơ sở xác lập
4.1.2. Quan điểm hoạt động của Công ty đến năm 2020
4.1.3. Mục tiêu phát triển đến năm 2020
4.2. Vận dụng mô hình ma trận SWOT lựa chọn và hoàn thiện chiến lược cho Bảo Minh Hải Dương đến 2020
4.2.1. Cơ sở lựa chọn mô hình ma trận SWOT
4.2.2. Xây dựng ma trận SWOT
4.2.3. Phân tích Ma trận SWOT
4.2.4. Phân tích các chiến lược và đề xuất lựa chọn chiến lược
4.3. Các giải pháp cơ bản để nâng cao chiến lược kinh doanh của Bảo Minh Hải Dương đến 2020
4.3.1. Giải pháp về sản phẩm, dịch vụ và thị trường
4.3.2. Giải pháp nguồn nhân lực và công tác nhân sự
4.3.3. Giải pháp về cơ cấu tổ chức phòng ban
4.3.4. Giải pháp về mở rộng hệ thống kênh phân phối
4.3.5. Giải pháp về cơ sở vật chất
4.3.6. Giải pháp về công nghệ thông tin
4.3.7. Giải pháp hoạt động đầu tư tài chính
4.3.8. Giải pháp xây dựng thương hiệu Bảo Minh Hải Dương
4.4. Các kiến nghị, đề xuất
4.4.1. Kiến nghị đối với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
4.4.2. Kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Giám sát bảo hiểm
4.4.3. Đề xuất, kiến nghị đối với địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan