[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất vật liệu nổ tại công ty cơ khí hóa chất 13


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất vật liệu nổ tại công ty cơ khí hóa chất 13
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp
1.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả môi trường
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất
1.4.1. Giảm chi phí đầu vào đến mức thấp nhất
1.4.2. Tập trung nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường
1.4.3. Tăng cường quản trị chiến lược phát triển sản xuất và phát triển doanh nghiệp
1.4.4. Nâng cao khả năng quản lý tổ chức trong doanh nghiệp
1.4.5. Phát triển trình độ đội ngũ lao động, tạo động lực cho tập thể và cá nhân người lao động
1.4.6. Đổi mới kỹ thuật công nghệ
1.4.7. Tăng cường mở rộng quan hệ cung cầu giữa doanh nghiệp với xã hội
Kết luận chương 1
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cơ sở phương pháp luận
2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Z113 (CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13) HIỆN NAY
3.1. Khái quát về Công ty cơ khí -hóa chất 13
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cơ khí hóa chất 13
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động Công ty
3.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cơ khí Hoá chất 13
3.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất thuốc nổ công nghiệp của Công ty cơ khí hóa chất 13
3.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ khí hóa chất 13 thời gian hiện nay
3.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất TNCN của Công ty cơ khí hóa chất
3.3. Thực trạng hiệu quả SX TNCN của Công ty cơ khí hóa chất 13
3.3.1. Những ưu điểm
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
3.4. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất TNCN của Công ty cơ khí hóa chất 13
Kết luận chương 3
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TNCN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13
4.1. Bối cảnh của Công ty cơ khí hóa chất 13
4.2. Quan điểm, yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất TNCN của Công ty cơ khí hóa chất 13
4.2.1. Quan điểm
4.2.2. Yêu cầu
4.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất TNCN tại công ty công ty cơ khí hóa chất 13
4.3.1. Hoàn thiện nâng cao hiệu quả chất lượng và đổi mới sản phẩm
4.3.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
4.3.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
4.3.4. Nâng cao năng suất lao động
4.3.5. Nâng cao khả năng quản lý tổ chức trong công ty
4.4. Kiến nghị
4.4.1. Đối với Trung ương
4.4.2. Tổng cục CNQP - Bộ QP
Kết luận chương 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan