[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Bắc Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Một số lý luận cơ bản về DNN&V
1.1.2. Một số lý luận về hoạt động cho vay đối với DNN&V của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay DNN&V của NHTM
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và phản ánh hiệu quả cho vay đối với DNN&V
1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả cho vay đối với DNN&V của NHTM
1.2.1. Thực tiễn về hiệu quả cho vay đối với DNN&V của Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
1.2.2. Thực tiễn về hiệu quả cho vay đối với DNN&V của Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội
1.2.3. Thực tiễn về hiệu quả cho vay đối với DNN&V của Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Phú Thọ
1.2.4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn về hiệu quả cho vay đối với DNN&V của Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Bắc Ninh
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiếp cận và khung phân tích
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả cho vay đối với DNN&V
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay đối với DNN&V
Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI MHB CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Khái quát về MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.1.1. Sơ lược quá trình hình thành, phát triển của MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.2. Thực trạng hiệu quả cho vay đối với DNN&V tại MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.2.1. Quy trình cho vay DNN&V tại MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.2.2. Kết quả và hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại MHB Bắc Ninh giai đoạn 2012 – 2014
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay đối với DNN&V tại MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.3.1. Các yếu tố thuộc về Ngân hàng
3.3.2. Các yếu tố thuộc về DNN&V
3.4. Những kết quả đạt được và những hạn chế của hoạt động cho vay đối với DNN&V tại MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.4.1. Những kết quả đạt được của hoạt động cho vay đối với DNN&V tại MHB chi nhánh Bắc Ninh
3.4.2. Những hạn chế của hoạt động cho vay đối với DNN&V tại MHB chi nhánh Bắc Ninh và nguyên nhân
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI MHB CHI NHÁNH BẮC NINH
4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của MHB chi nhánh Bắc Ninh
4.1.1. Định hướng và mục tiêu chung của MHB
4.1.2. Định hướng và mục tiêu của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại MHB Bắc Ninh
4.2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNN&V tại MHB chi nhánh Bắc Ninh
4.2.1. Nâng cao chất lượng quy trình tín dụng
4.2.2. Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin
4.2.3. Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kinh doanh
4.2.4. Đa dạng hoá các hình thức, sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
4.2.5. Nâng cao hiệu quả xử lý các khoản nợ quá hạn
4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ
4.3. Kiến nghị để thực hiện các giải pháp đề ra
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan