[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp mới của luận văn
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến nguồn nhân lực
1.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực
1.2. Phát triển nguồn nhân lực
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực
1.2.3. Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội
1.2.4. Nội dung chủ yếu phát triển nguồn nhân lực
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực
1.2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số dịa phương trong nước
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
3.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của Thị xã Quảng Yên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên
3.2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực của thị xã Quảng Yên
3.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực của thị xã Quảng Yên
3.2.3. Trình độ chuyên môn của lực lượng lao động của thị xã Quảng Yên
3.2.4. Hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên
3.3. Đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những thách thức, tồn tại
Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở THỊ XÃ QUẢNG YÊN
4.1. Định hướng phát triển Kinh tế xã hội của thị xã Quảng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
4.2. Mục tiêu, quan điểm phát triển NNL trên địa bàn thị xã Quảng Yên
4.2.1. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực thị xã Quảng Yên
4.2.2. Phương hướng cụ thể
4.2.3. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực ở thị xã Quảng Yên
4.2.4. Nhiệm vụ trọng tâm
4.3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã Quảng Yên
4.3.1. Nhóm giải pháp nhằm gắn kết thực hiện chính sách xã hội với phát triển nguồn nhân lực
4.3.2. Nhóm giải pháp về nâng cao thể lực nguồn nhân lực
4.3.3. Nhóm giải pháp về đầu tư cho giáo dục đào tạo
4.3.4. Nhóm giải pháp về thị trường sức lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
4.3.5. Nâng cao vai trò của các cấp bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong phát triển nguồn nhân lực
4.3.6. Giải pháp ưu tiên trong giai đoạn đến năm 2020
4.4. Một số đề xuất, kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan