[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Lý luận về nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực
1.2. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.1. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
1.2.1.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực
1.2.2.1. Phân tích công việc
1.2.2.2. Lập kế hoạch về nguồn nhân lực
1.2.2.3. Tuyển dụng nhân lực
1.2.2.4. Công tác bố trí lao động
1.2.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2.6. Đánh giá thực hiện công việc
1.2.2.7. Hệ thống thù lao lao động
1.2.2.8. Điều kiện lao động, chế độ làm việc và nghỉ ngơi
1.3. Kinh nghiệm sử dụng nguồn nhân lực ngoài và trong ngành bưu điện
1.3.1. Các tài liệu đã nghiên cứu và công bố về nguồn nhân lực chung cho các ngành
1.3.2. Các tài liệu đã nghiên cứu và công bố về nguồn nhân lực riêng cho ngành Bưu điện
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU .
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu chung
2.1.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.1.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.1.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.2. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
2.2.2.1. Năng suất lao động
2.2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động theo doanh thu/lợi nhuận
2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo tỷ lệ thời gian làm việc thực tế
2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động theo quỹ tiền lương và thu nhập
2.2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động theo mức độ hợp lý của cơ cấu nghề nghiệp
2.2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo vốn đầu tư
2.2.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động theo mức độ bố trí đúng ngành nghề
Chương 3: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Tổng quan về bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.1.1. Giới thiệu khái quát về Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.1.1.2. Hình thức, tên gọi và trụ sở
3.1.1.3. Mô hình tổ chức Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.1.2.1. Đặc điểm về ngành, lĩnh vực kinh doanh
3.1.2.2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật mạng lưới
3.1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Tình hình biến động số lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.2.1.1. Tình hình số lượng lao động theo vị trí công việc
3.2.1.2. Tình hình số lượng lao động theo giới tính và độ tuổi
3.2.2. Tình hình biến động chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.2.3. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.2.3.1. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu/lợi nhuận
3.2.3.2. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo năng suất lao động
3.2.3.3. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo tỷ lệ thời gian làm việc thực tế
3.2.3.4. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo quỹ tiền lương và thu nhập
3.2.3.5. Hiệu quả sử dụng lao động theo mức độ hợp lý của cơ cấu nghề nghiệp
3.2.3.6. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo vốn đầu tư
3.2.3.7. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo mức độ bố trí đúng ngành nghề
3.3. Đánh giá chung về sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Thái Nguyên
3.3.1. Những kết quả đã đạt được
3.3.2. Những tồn tại cần giải quyết
Chương 4: GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh của bưu điện tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới
4.1.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh
4.1.2. Phương hướng về công tác nguồn nhân lực
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Nhóm giải pháp chung
4.2.1.1. Thực hiện công tác tuyển chọn đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế
4.2.1.2. Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc và tổ chức đánh giá thực hiện công việc một cách định kỳ
4.2.1.3. Thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh
4.2.1.4. Thực hiện một cách có hệ thống các hoạt động khác trong quản lý nguồn nhân lực
4.2.1.5. Tăng cường kỷ luật lao động và phát huy tính sáng tạo của người lao động
4.2.1.6. Các biện pháp hỗ trợ gián tiếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
4.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể
4.2.2.1. Nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực
4.2.2.2. Nâng cao doanh thu, lợi nhuận
4.2.2.3. Nâng cao năng suất lao động
4.2.2.4. Bố trí lao động và thời gian làm việc hợp lý
4.2.2.5. Nâng cao quỹ tiền lương và các chế độ phúc lợi khác
4.2.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan