[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của giống lợn VCN-MS15 nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của giống lợn VCN-MS15 nuôi tại trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Nguồn gốc
1.1.2. Đặc điểm ngoại hình
1.2. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn
1.2.1. Tuổi thành thục về tính và các yếu tố ảnh hưởng
1.2.1.1. Tuổi thành thục về tính
1.2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thành thục về tính
1.2.2. Chu kỳ động dục
1.2.3. Quá trình phát triển của lợn ở giai đoạn trong thai và giai đoạn bú sữa.
1.2.3.1. Quá trình phát triển của lợn ở trong thai.
1.2.3.2. Quá trình phát triển của lợn ở giai đoạn bú sữa.
1.3. Khả năng sản xuất của lợn nái
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái
1.3.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố di truyền
1.3.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh trưởng
1.5. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.5.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Bố trí cho ghép đôi giống thuần
2.4.2. Điều kiện nghiên cứu
2.4.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.4.3.1. Đánh giá đặc điểm ngoại hình
2.4.3.2. Khả năng sinh trưởng và phát dục của đàn lợn VCN-MS15
2.4.3.3. Khả năng sinh sản của đàn lợn VCN-MS15
2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm ngoại hình đàn lợn VCN-MS15
3.1.1. Đặc điểm ngoại hình
3.1.2. Khối lượng và kích thước cơ thể
3.2. Khả năng sinh trưởng và phát dục của đàn lợn VCN-MS15
3.2.1.Khả năng sinh trưởng và phát dục của đàn lợn đực VCN-MS15
3.2.2 Khả năng sinh trưởng và phát dục của đàn lợn cái VCN-MS15
3.3. Khả năng sinh sản của đàn lợn VCN-MS15 qua các thế hệ
3.3.1. Chất lượng tinh dịch của lợn đực VCN-MS15 qua các thế hệ
3.3.2. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái VCN-MS15 qua các thế hệ
3.3.2.1. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái VCN-MS15 tại lứa 1 qua các thế hệ
3.3.2.2. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái VCN-MS15 tại lứa 2 qua các thế hệ
3.3.2.3. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái VCN-MS15 tại lứa 3 qua các thế hệ
3.3.2.4. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái VCN-MS15 ở lứa 4 qua các thế hệ
3.3.2.5. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái VCN-MS15 ở lứa 5 qua các thế hệ
3.3.2.6. Khả năng sinh sản của đàn lợn nái VCN-MS15 ở lứa 6 qua các thế hệ
3.3.2.7 Khả năng sinh sản chung của đàn lợn nái VCN-MS15
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan