[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng ứng dụng nhắn tin nhanh trên điện thoại thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng ứng dụng nhắn tin nhanh trên điện thoại thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Lý do chọn đề tài.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.5 Phương pháp nghiêm cứu.
1.6 Tính mới của đề tài.
1.7 Kết cấu của luận văn.
Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở thực tiễn về thị trường MIM tại TP.HCM
2.2 Cơ sở lý thuyết và các công trình nghiên cứu trước.
2.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu.
2.4 Các giả thuyết nghiên cứu.
Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu.
3.2 Thiết kế bước nghiên cứu định tính.
3.3 Thiết kế bước nghiên cứu định lượng.
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu.
4.2 Kết quả thống kê mô tả.
4.3 Kiểm định độ tin cậy của các thang đo.
4.4 Phân tích nhân tố khám phá.
4.5 Phâ tích tương quan – hồi quy.
4.6 Phân tích ảnh hưởng của biến nhân khẩu học.
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1 Kết luận.
5.2 Đề xuất giải pháp.
5.3 Một số kiến nghị đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
5.4 Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan