[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng của người tiêu dùng

[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng của người tiêu dùng
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Ý nghĩa của nghiên cứu
1.6 Kết cấu luận văn
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lý thuyết
2.1.1 Thực phẩm chức năng
2.1.1.1 Định nghĩa
2.1.1.2 Thành phần Thực phẩm chức năng và phân loại Thực phẩm chức năng
2.1.2 Khung lý thuyết nghiên cứu mức độ chấp nhận sản phẩm
2.1.3 Mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với thực phẩm chức năng
2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với thực phẩm chức năng
2.1.4.1 Các nghiên cứu và các định nghĩa liên quan
2.1.4.2 Các yếu tố về nhận thức, thái độ và hành vi
2.1.4.3 Các yếu tố về xã hội - nhân khẩu học
2.2 Mô hình nghiên cứu
2.2.1 Mô hình đề xuất
2.2.2 Các giả thuyết đề xuất
2.3 Tóm tắt Chương 2
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Thiết kế nghiên cứu
3.2.1 Các giai đoạn nghiên cứu
3.2.1.1 Giai đoạn 1: Nghiên cứu sơ bộ
3.2.1.2 Giai đoạn 2: Nghiên cứu chính thức
3.2.2 Mẫu nghiên cứu
3.2 Xây dựng thang đo
3.2.1 Thang đo lý thuyết
3.2.1.1 Ý thức về vai trò của thực phẩm
3.2.1.2 Kiến thức về thực phẩm chức năng
3.2.1.3 Niềm tin đối với thực phẩm chức năng
3.2.1.4 Ảnh hưởng xã hội
3.2.1.5 Cảm nhận về giá
3.2.1.6 Mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng
3.2.2 Thang đo chính thức
3.2.2.1 Ý thức về vai trò của thực phẩm
3.2.2.2 Kiến thức về thực phẩm chức năng
3.2.2.3 Niềm tin đối với thực phẩm chức năng
3.2.2.4 Ảnh hưởng xã hội
3.2.2.5 Cảm nhận về giá
3.2.2.6 Mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng
3.3 Các bước phân tích dữ liệu
3.4 Tóm tắt Chương 3
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
4.2 Thống kê mô tả dữ liệu biến định lượng
4.3 Kiểm định độ tin cậy và phù hợp của thang đo
4.3.1 Kiểm định độ tin cậy bằng Cronbach’s Alpha
4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá cho các biến độc lập
4.3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc
4.4 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
4.5 Phân tích tương quan và hồi quy
4.5.1 Phân tích tương quan
4.5.2 Phân tích hồi quy
4.5.2.1 Giả định liên hệ tuyến tính
4.5.2.2 Giả định phương sai của sai số không đổi
4.5.2.3 Giả định về phân phối chuẩn của phần dư
4.5.2.4 Giả định về tính độc lập của phần dư
4.5.2.4 Giả định không có mối tương quan giữa các biến độc lập
4.6 Kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu
4.7 Kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm cá nhân
4.7.1 Kiểm định sự khác biệt theo độ tuổi
4.7.2 Kiểm định sự khác biệt theo tình trạng sức khỏe
4.7.3 Kiểm định sự khác biệt theo giới tính
4.7.4 Kiểm định sự khác biệt theo thu nhập
4.7.5 Kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm gia đình có trẻ nhỏ
4.7.6 Kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm gia đình có người thân bị bệnh
4.8 Thảo luận các kết quả nghiên cứu
4.8.1 Ý thức về vai trò của thực phẩm
4.8.2 Kiến thức về thực phẩm chức năng
4.8.3 Niềm tin đối với thực phẩm chức năng
4.8.4 Ảnh hưởng xã hội
4.8.5 Cảm nhận về giá
4.8.6 Các yếu tố xã hội – nhân khẩu học
4.9 Tóm tắt Chương 4
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Một số kiến nghị
5.3 Hạn chế của nghiên cứu và định hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1 Hạn chế của nghiên cứu
5.3.2 Định hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan