[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giáo viên dạy tiếng Hoa tại các trung tâm tiếng Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của giáo viên dạy tiếng Hoa tại các trung tâm tiếng Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu
1.7 Kết cấu nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Khái niệm sự gắn kết với tổ chức
2.2 Thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg (1959)
2.3 Lý thuyết mô hình ba thành phần sự gắn kết tổ chức của Meyer và các cộng sự (1990 – 2001)
2.4 Tháp nhu cầu của Abraham H. Maslow (1943)
2.5 Thuyết đánh đổi xã hội (Social Exchange Theory - SET)
2.6 Các nhân tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức
2.6.1 Thu nhập
2.6.2 Đào tạo và phát triển sự nghiệp
2.6.3 Môi trường làm việc
2.6.4 Người quản lý trực tiếp
2.6.5 Sự hợp tác
2.7 Các nghiên cứu trước
Chương 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Nghiên cứu định tính
3.2.2 Nghiên cứu định lượng
3.2.3 Cách lấy dữ liệu nghiên cứu
3.3 Giả thuyết nghiên cứu
3.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất
3.5 Thiết kế thang đo
3.5.1 Thang đo thành phần Sự gắn kết với tổ chức (ký hiệu CCS)
3.5.2 Thang đo thành phần Thu nhập (ký hiệu Paym)
3.5.3 Thang đo thành phần Đào tạo và phát triển sự nghiệp (ký hiệu TD)
3.5.4 Thang đo thành phần Môi trường làm việc (ký hiệu Cond)
3.5.5 Thang đo thành phần Người quản lý trực tiếp (ký hiệu Supe)
3.5.6 Thang đo thành phần Sự hợp tác (ký hiệu CO)
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu
4.1.1 Thống kê mô tả thông tin định danh
4.1.2 Thống kê mô tả biến quan sát
4.2 Kiểm định độ tin cậy và độ phù hợp của thang đo
4.2.1 Kiểm định độ tin cậy bằng Cronbach’s Alpha
4.2.2 Phân tích nhân tố EFA (kiểm định độ phù hợp)
4.3 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu
4.4 Kiểm định độ tin cậy của nhân tố mới Cơ hội được đào tạo kỹ năng mới bằng Cronbach’s Alpha
4.5 Kiểm định sự tương quan
4.6 Kiểm định sự đa cộng tuyến
4.7 Phân tích hồi qui
4.7.1 Kiểm định tính phù hợp của mô hình
4.7.2 Phân tích kết quả rút ra từ mô hình
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ
5.1 Kết luận
5.2 Một số hàm ý chính sách quản trị
5.3 Đóng góp chính của nghiên cứu
5.4 Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan