[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố đào tạo, sự tự tin của người được đào tạo và hiệu quả làm việc của nhân viên - Trường hợp nghiên cứu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An

[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố đào tạo, sự tự tin của người được đào tạo và hiệu quả làm việc của nhân viên - Trường hợp nghiên cứu ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Tính mới của đề tài
1.6.1. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.6.2. Các nghiên cứu trong nước
1.6.3. Tính mới của đề tài
1.7. Kết cấu của đề tài
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Tổng quan về đào tạo
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Mục đích và vai trò của đào tạo
2.1.1.3. Các hình thức đào tạo
2.1.2. Hiệu quả tự thân (bản thân) - sự tự tin (Self - Efficacy)
2.1.2.1. Khái niệm
2.1.2.2. Nguồn gốc phát triển sự tự tin
2.1.3. Hiệu quả làm việc của nhân viên (Employee performance)
2.1.3.1. Khái niệm
2.1.3.2. Đánh giá hiệu quả làm việc
2.1.4. Mối quan hệ giữa đào tạo, sự tự tin và hiệu quả làm việc của nhân viên
2.1.4.1. Mối quan hệ giữa đào tạo và hiệu quả làm việc của nhân viên
2.1.4.2. Mối quan hệ giữa sự tự tin và hiệu quả làm việc của nhân viên
2.1.4.3. Mối quan hệ giữa đào tạo và sự tự tin của nhân viên
2.1.5. Các yếu tố đào tạo và mô hình nghiên cứu đề xuất
2.1.5.1. Đánh giá nhu cầu đào tạo (Training Needs Assessment)
2.1.5.2. Nội dung đào tạo (Training Content)
2.1.5.3. Phương pháp đào tạo (Training method)
2.1.5.4. Đánh giá đào tạo (Training Evaluation)
2.1.5.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất.
2.2. Giới thiệu trường hợp nghiên cứu- Agribank tỉnh Long An
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
3.3. Xây dựng biến quan sát và bảng câu hỏi khảo sát
3.3.1. Nhân tố độc lập
3.3.2. Nhân tố phụ thuộc
3.4. Thiết kế mẫu nghiên cứu và phương pháp xử lý dữ liệu
3.4.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu
3.4.2. Phân tích và xử lý dữ liệu
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
4.2. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha
4.2.1. Phân tích hệ số Cronbach’s alpha thang đo các yếu tố đào tạo
4.2.2. Phân tích hệ số Cronbach’s alpha thang đo sự tự tin
4.2.3. Phân tích hệ số Cronbach’s alpha thang đo hiệu quả làm việc
4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.3.1. Phân tích nhân tố khám phá thang đo các yếu tố đào tạo
4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá thang đo sự tự tin
4.3.3. Phân tích nhân tố khám phá thang đo hiệu quả làm việc
4.4. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
4.5. Phân tích hồi quy tuyến tính bội
4.5.1. Phân tích tương quan
4.5.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội mô hình 1
4.5.3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội mô hình 2
4.6. Phân tích sự khác biệt trong đánh giá sự tự tin của người được đào tạo
4.6.1. Đánh giá sự tự tin của người được đào tạo theo giới tính
4.6.2. Đánh giá sự tự tin của người được đào tạo theo thâm niên công tác
4.6.3. Đánh giá sự tự tin của người được đào tạo theo nhóm tuổi
4.6.4. Đánh giá sự tự tin của người được đào tạo theo trình độ
CHƯƠNG 5: HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Những hàm ý rút ra từ kết quả nghiên cứu
5.2. Một số kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả làm việc nhân viên ngành Ngân hàng
5.2.1. Tình hình nguồn nhân lực ngành Ngân hàng trong bối cảnh hiện nay
5.2.2. Kiến nghị đối với hệ thống Ngân hàng
5.2.3. Kiến nghị đối với nhân viên ngành Ngân hàng
5.3. Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan