[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Nghiên cứu định tính
1.5.2. Nghiên cứu định lượng
1.6. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu
1.7. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VTHKCC BẰNG XE BUÝT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
2.1. Các khái niệm liên quan đến VTHKCC bằng xe buýt
2.2. Hiện trạng mạng lưới tuyến VTHKCC bằng xe buýt tại TP. HCM
2.3. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe buýt
2.4. Phương tiện hoạt động VTHKCC bằng xe buýt tại TP. HCM
2.5. Hệ thống giá vé xe buýt
2.6. Sản lượng hành khách các tuyến buýt tại TP. HCM qua các năm
2.7. Tóm tắt nội dung chương 2
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng
3.2. Lý thuyết về chất lượng dịch vụ
3.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
3.4. Tổng quan những nghiên cứu trước
3.4.1. Nghiên cứu các thuộc tính của chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của hành khách trong dịch vụ xe buýt của Laura Eboli và Gabriella Mazzulla năm 2006
3.4.2. Nghiên cứu về sự hài lòng của hành khách đối với dịch vụ VTHKCC tại 9 thành phố ở Châu Âu của Markus Fellesson và Margareta Friman năm 2008
3.4.3. Nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách du lịch đối với hệ thống VTHKCC tại Munich, Đức của Diem Trinh Le Klahn năm 2012
3.4.4. Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ taxi Mai Linh tại Tp. Nha Trang của Văn Thị Tình năm 2012
3.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất
3.5.1. Tiếp xúc với khách hàng
3.5.2. Thiết bị dịch vụ hữu hình
3.5.3. Sự tiện lợi của dịch vụ
3.5.4. Hỗ trợ quản lý điều hành
3.5.5. Giá vé
3.5.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất
3.6. Tóm tắt nội dung chương 3
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Thiết kế nghiên cứu
4.1.1. Nghiên cứu sơ bộ
4.1.2. Nghiên cứu chính thức
4.2. Thang đo
4.2.1. Tiếp xúc với khách hàng
4.2.2. Trang thiết bị dịch vụ hữu hình
4.2.3. Sự tiện lợi của dịch vụ
4.2.4. Hỗ trợ quản lý điều hành
4.2.5. Giá vé
4.2.6. Sự hài lòng của khách hàng
4.3. Dữ liệu nghiên cứu
4.3.1. Mẫu nghiên cứu
4.3.2. Cách thức thu thập và xử lý dữ liệu nghiên cứu
4.4. Tóm tắt nội dung chương 4
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
5.1. Thống kê mô tả
5.1.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát
5.1.2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
5.2. Kiểm định mô hình nghiên cứu
5.2.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha
5.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
5.3. Phân tích hồi quy bội
5.3.1. Phân tích hệ số tương quan
5.3.2. Phân tích hồi quy bội
5.3.3. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu
5.3.4. Kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính
5.3.5. Kiểm tra giả định về phân phối chuẩn của phần dư
5.3.6. Xem xét các giả thuyết nghiên cứu
5.4. Kiểm định sự khác biệt
5.4.1. Kiểm định theo nhóm giới tính
5.4.2. Kiểm định theo nhóm độ tuổi
5.4.3. Kiểm định theo trình độ học vấn
5.4.4. Kiểm định theo loại vé
5.5. Tóm tắt nội dung chương 5
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Giá vé
6.2.2. Sự tiện lợi của dịch vụ
6.2.3. Hỗ trợ quản lý điều hành
6.2.4. Trang thiết bị dịch vụ hữu hình
6.2.5. Tiếp xúc với khách hàng
6.3. Hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan